ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž časopisu

Časopis České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie

České vydání
Cor et Vasa, časopis České kardiologické společnosti a České spo­­lečnosti kardiovaskulární chirurgie, od roku 2012 vychází šest­krát ročně a pokrývá všechny aspekty kardiologie, angiologie, kardiovaskulární chirurgie, kardiovaskulárního zobrazování, pediatrické kardiologie, hyper­tenze, kardiovaskulární prevence a některé z aspektů intervenční radiologie. Obsahuje úvodníky, původní sdělení, přehledové články i krátká sdělení z klinické a experimentální kardiologie. Počínaje rokem 2012 jsou 
v Cor et Vasa publikovány také souhrny (5 000 slov) z doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, připravené předními českými odborníky.

Příloha Cor et Vasa Kardio přináší recenze knih, abstrakta z vy­braných kongresů, zprávy z kongresů a konferencí, voleb a diskusí, polemiky, komentáře, informace z České kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární chirurgie a Evropské kardiologické společnosti i aktuální mezinárodní zprávy a témata.

Časopis vychází ve dvou verzích se stejným obsahem: online verze Cor et Vasa je pouze v anglickém jazyce. Tištěná verze je až na články od zahraničních autorů celá v češtině (rukopisy z anglické verze jsou překládány do češtiny autory či smluvními překladateli) a na rozdíl od online verze obsahuje přílohu Kardio. Česká verze je dostupná 
v plném rozsahu také na webu ČKS.

Příspěvky do vědecké části v angličtině zpracované podle pokynů ­autorům zasílejte prosím prostřednictvím https://www.evise.com/profile/#/CRVASA/login. Chcete-li nechat článek přeložit do angličtiny, pošlete ho do redakce. Překlad do angličtiny bude vyhotoven na náklady autora na rozdíl od zpětného překladu do češtiny,  který hradí ČKS. Příspěvky do Kardia v češtině, slovenštině, případně v angličtině prosím zasílejte na adresu vedoucího redaktora nebo odpovědné redaktorky.

Žádný z materiálů publikovaných v časopise Cor et Vasa nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Po­ři­zovat a rozesílat kopie obsahu tohoto časopisu nebo jeho částí je oprávněna pouze redakce.

Vydavatel neodpovídá za údaje a názory uvedené autory v jednotlivých příspěvcích ani za faktickou a jazykovou stránku inzercí.

Adresa pro korespondenci s vedoucím redaktorem časopisu Cor et Vasa
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (vedoucí redaktor)
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika
E-mail: Aschermann@seznam.cz


Vychází 6× ročně 
Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 18519.
ISSN 0010-8650 (print), ISSN 1803-7712 (online)
© 2018, ČKS. Published by Elsevier Sp. z o.o. All rights reserved.

Nakladatel

Elsevier Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa, Polsko

Odpovědná redaktorka

Mgr. Klára Procházková
Tel.: +420 607 932 545
E-mail: ProchazkovaKlara@email.cz

Inzerce

Radka Tichá
Tel.: +420 725 483 718
E-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz

Distribuce, předplatné

Karolina Wąsik
Tel.: +48 22 221 80 80, +48 501 980 434
E-mail: k.wasik@elsevier.com

Vydavatel ani nakladatelství neručí za kvalitu a účinnost jakéhokoli výrobku nebo služby nabízených v reklamě nebo jiném materiálu komerční povahy.

Předplatné v roce 2018

Jednotlivci, instituce
18 € + DPH za jedno číslo (včetně poštovného)
108 € + DPH za rok (6 čísel) (včetně poštovného)

Pre-press

Studio Franklin Praha
E-mail: franklin@franklin.cz

Tisk

KURSOR sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław, Polsko

Redakční rada

Visit the journal website at http://www.elsevier.com/locate/crvasa
Editorial Office: e-mail: crvasa@elsevier.com

Editor-in-Chief

Michael Aschermann, 2nd Department of Internal Medicine – Cardiology and Angiology, School of Medicine I, Charles University and General University Hospital, Prague, Czech Republic, e-mail: mascher@vfn.cz

Deputy Editors

Petr Widimský, Cardiocenter, Charles University Hospital “Royal Vineyards”, Prague, Czech Republic, e-mail: petr.widimsky@fnkv.cz
Jiří Vítovec, 1st Department of Internal Medicine – Cardioangiology, School of Medicine, Masaryk University and St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic, e-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz

Associate Editors

Jozef Bartunek, Aalst, Belgium 
Vladimír Džavík, Toronto, Canada 
Jan Filipovský, Plzeň, Czech Republic
Petr Kala, Brno, Czech Republic 
Hana Rosolová, Plzeň, Czech Republic 
Miloš Táborský, Olomouc, Czech Republic 
Michal Tendera, Katowice, Poland 
Josef Veselka, Prague, Czech Republic

Senior editors (Emeritus)

Jiří Widimský Sr., Prague, Czech Republic 
Vladimír Staněk, Prague, Czech Republic

International editorial board

Francisco Avilés, Madrid, Spain
Andreas Baumbach, Bristol, UK 
Jan Bělohlávek, Prague, Czech Republic
Marek Bělohlávek, Scottsdale, Arizona, USA
Marian Branny, Třinec, Czech Republic
Miroslav Brtko, Hradec Králové, Czech Republic
Andrzej Budaj, Warsaw, Poland 
Renata Cífková, Prague, Czech Republic
Marc Claeys, Edegem, Belgium
Peter Clemmensen, Copenhagen, Denmark 
Robert Čihák, Prague, Czech Republic
Menko-Jan de Boer, Nijmegen, Netherlands 
Raffaele De Caterina, Chieti, Italy 
Mark DeBelder, Middlesborough, UK 
Dan Deleanu, Bucharest, Romania 
Germano Di Sciascio, Rome, Italy 
Kenneth Dickstein, Stavanger, Norway 
Maria Dorobanţu, Bucharest, Romania 
Andrejs Erglis, Riga, Latvia 
Cetin Erol, Ankara, Turkey 
Martin Fiala, Třinec, Czech Republic
Gerasimos Filippatos, Athens, Greece 
Anselm Gitt, Ludwigshafen, Germany 
Robert Giugliano, Boston, Massachusetts, USA 
Eva Goncalvesová, Bratislava, Slovakia 
Pavel Gregor, Prague, Czech Republic
Vladimir Grigorov, Johannesburg, South Africa 
Cindy Grines, Detroit, Michigan, USA 
Juha Hartikainen, Kuopio, Finland 
Christian Hassager, Copenhagen, Denmark
Jaromír Hradec, Prague, Czech Republic
Kurt Huber, Vienna, Austria 
Jan Janoušek, Prague, Czech Republic
Pavel Jansa, Prague, Czech Republic
Sanjit Jolly, Hamilton, Canada 
Gabriel Kamenský, Bratislava, Slovakia 
Adnan Kastrati, Munich, Germany 
Josef Kautzner, Prague, Czech Republic
Peter Kearney, Cork, Ireland 
Miran Kenda, Ljubljana, Slovenia 
Robert Gabor Kiss, Budapest, Hungary 
Antoine Lafont, Paris, France 
Basil Lewis, Haifa, Israel 
Aleš Linhart, Prague, Czech Republic 
Hana Línková, Prague, Czech Republic
Felix Mahfoud, Homburg, Germany 
Ivan Málek, Prague, Czech Republic
Marek Malík, London, UK
Fina Mauri, Badalona, Spain 
Vojtěch Melenovský, Prague, Czech Republic
Béla Merkely, Budapest, Hungary 
Davor Miličić, Zagreb, Croatia 
Zuzana Moťovská, Prague, Czech Republic
Petr Němec, Brno, Czech Republic
Petr Neužil, Prague, Czech Republic
Petros Nihoyanopoulos, London, UK
Marko Noč, Ljubljana, Slovenia 
Bohuslav Ošťádal, Prague, Czech Republic
Burkert M. Pieske, Graz, Austria
Rudolf Poledne, Prague, Czech Republic
Radek Pudil, Hradec Králové, Czech Republic
Martin Riedel, Munich, Germany
Richard Rokyta, Plzeň, Czech Republic
Jana Rubáčková Popelová, Prague, Czech Republic 
Manel Sabaté, Barcelona, Spain 
Vedat Sansoy, Istanbul, Turkey 
Udo Sechtem, Stuttgart, Germany 
Tomasz Siminiak, Poznan, Poland 
Hana Skalická, Prague, Czech Republic
Zdeněk Slavík, London, UK
Otto Armin Smiseth, Oslo, Norway 
Ewa Swahn, Linköping, Sweden
Milan Šamánek, Prague, Czech Republic 
Iveta Šimková, Bratislava, Slovakia
Jindřich Špinar, Brno, Czech Republic
Lenka Špinarová, Brno, Czech Republic
Gabriel Tatu-Chiţoiu, Bucharest, Romania 
Adam Torbicki, Otwock, Poland 
František Toušek, České Budějovice, Czech Republic
Marco Tubaro, Rome, Italy 
Jean-Luc Vachiery, Brussels, Belgium
Frans van de Werf, Leuven, Belgium 
Tomáš Vaněk, Prague, Czech Republic 
Jolanta Vaskelyte, Kaunas, Lithuania 
George Vetrovec, Richmond, Virginia, USA 
Jan Vojáček, Hradec Králové, Czech Republic
Franz Weidinger, Vienna, Austria 
Stephen Wheatcroft, Leeds, UK 
Dan Wichterle, Prague, Czech Republic
Jiří Widimský Jr., Prague, Czech Republic 
Adam Witkowski, Warsaw, Poland
Michael Želízko, Prague, Czech Republic


Aims and scope

Cor et Vasa, the journal of the Czech Society of Cardiology and Czech ­Society for Cardiovascular Surgery, publishes 6 times a year and covers all aspect of cardiology, angiology, cardiovascular surgery, cardiovascular imaging, ­pediatric cardiology, hypertension, cardiovascular prevention and some aspects of interventional radiology. It features editorials, review articles and original research as well as preliminary, fast-track and special communications (clinical and experimental).

In 2012, Cor et Vasa began to publish short (5000 words) summaries from the European Society of Cardiology guidelines, with each being prepared by leading Czech experts in the field.

The regular Cor et Vasa supplement “Kardio” publishes book reviews, abstracts and reports from selected congresses, polls, discussions, polemics, comments, as well as information from the Czech Society of Cardiology, Czech Society for Cardiovascular Surgery and the European Society of Cardiology. It also includes a variety of topical international news items.

The journal publishes in two versions with the same content: one of which ­being the on-line version of Cor et Vasa which is published completely in English, whilst the other printed version is largely in Czech (the manuscripts from the English version are translated into Czech by local experts).

© 2018, CKS. Published by Elsevier Sp. z o.o. 
All rights reserved.

This journal and the individual contributions contained in it are protected under copyright by Elsevier Sp. z o.o., and the following terms and conditions apply to their use:

Photocopying

Single photocopies of single articles may be made for personal use as allowed by national copyright laws. Permission of the Publisher and payment of a fee is required for all other photocopying, including multiple or systematic copying, copying for advertising or promotional purposes, resale, and all forms of document delivery. Special rates are available for educational institutions that wish to make photocopies for non-profit educational classroom use.

For information on how to seek permission visit 
http://www.elsevier.com/permissions­­ or call: (+44) 1865 843830 (UK)/
(+1) 215 239 3804 (USA), permissions@elsevier.com

Derivative works

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including abstracts for internal circulation within their institutions. Permission of the Publisher is required for resale or distribution outside the institution.

Permission of the Publisher is required for all other derivative works, including compilations and translations.

Electronic storage or usage

Permission of the Publisher is required to store or use electronically any material contained in this journal, including any article or part of an article.

Except as outlined above, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the Publisher.

Address permissions requests to: Elsevier Rights Department, at the telephone numbers and e-mail address noted above.

Notice

No responsibility is assumed by the Publisher for any injury and/or dama­ge to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions or ideas contained in the material herein. Because of rapid advances in the medical sciences, in particular, independent verification of diagnoses and drug dosages should be made.

Although all advertising material is expected to conform to ethical (medical) standards, inclusion in this publication does not constitute a guarantee or endorsement of the quality or value of such product or of the claims made of it by its manufacturer.

Language services

Authors who require information about language editing and copyediting services pre- and post-submission please visit http://webshop.elsevier.com/languageediting/ or our customer support site at http://support.elsevier.com.

Author enquiries

For enquiries relating to the submission of articles (including electronic submission) please visit this journal’s homepage at http://www.elsevier.com/locate/crvasa. Contact details for questions arising after acceptance of an article, especially those relating to proofs, will be provided by the publisher. You can track accepted articles at http://www.elsevier.com/trackarticle. You can also check our Author FAQs at http://www.elsevier.com/authorFAQ and/or contact Customer Support via http://support.elsevier.com.

Funding body agreements and policies

Elsevier has established agreements and developed policies to allow authors whose articles appear in journals published by Elsevier, to comply with potential manuscript archiving requirements as specified as conditions of their grant awards. To learn more about existing agreements and policies please visit http://www.elsevier.com/fundingbodies

Cor et Vasa proceeds entirely online at http://www.ees.elsevier.com/crvasa. There is an online tutorial for authors and online support for technical problems or questions via Elsevier’s AuthorSupport team (authorsupport@elsevier.com).

Publication information

Cor et Vasa (ISSN 0010-8650, e-ISSN 1803-7712). For 2016 Volume 58 is scheduled for publication. Subscription prices are ­available upon request from the Publisher or from the Elsevier Customer Service Department nearest you or from this journal’s website (http://www.elsevier.com/locate/crvasa). Further information is available on this journal and other Elsevier products through Elsevier’s website (http://www.elsevier.com). Subscriptions are accepted on a prepaid basis only and are entered on a calendar year basis. Issues are sent by standard mail (surface within Europe, air delivery outside Europe). Priority rates are available upon request. Claims for missing issues should be made within six months of the date of dispatch.

Orders, claims, and journal enquiries: please contact the Elsevier Customer Service Department nearest you:

Poland: Elsevier Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warsaw, Poland. 
tel.: (48) 22 546 27, +48 510 134 282, fax: (48) 22 346 38 21, http://www.elsevier.com,
e-mail: prenumerata@elsevier.com

St. Louis: Elsevier Customer Service Department, 3251 Riverport Lane, ­Maryland Heights, MO 63043, USA;
phone: (800) 6542452 [toll free within the USA]; (+1) (314) 4478871 [outside the USA]; fax: (+1) (314) 4478029;
e-mail: JournalsCustomerService-usa@elsevier.com

Oxford: Elsevier Customer Service Department, The Boulevard, ­Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK;
phone: (+44) (1865) 843434; fax: (+44) (1865) 843970;
e-mail: JournalsCustomerServiceEMEA@elsevier.com

Tokyo: Elsevier Customer Service Department, 4F Higashi-Azabu, 1-Chome Bldg, 1-9-15 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0044, Japan; 
phone: (+81) (3) 5561 5037; fax: (+81) (3) 5561 5047; 
e-mail: JournalsCustomerServiceJapan@elsevier.com

Singapore: Elsevier Customer Service Department, 3 Killiney Road, #08-01 Winsland House I, Singapore 239519;
phone: (+65) 6349 0222; fax: (+65) 6733 1510;
e-mail: JournalsCustomerServiceAPAC@elsevier.com


The Instructions to Authors can be found on the journal’s website http://www.elsevier.com/locate/crvasa.


Advertising information: 

Advertising orders and enquiries can be sent to: ­Elsevier Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warsaw, Poland
Radka Tichá, tel.: +420 725 483 718, e-mail: radka.ticha@kardio-cz.cz

Cor et Vasa has no page charges.

 The paper used in this publication meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (Permanence of Paper). 

Illustration services:

Elsevier’s WebShop (http://webshop.elsevier.com/illustrationservices) offers Illustration Services to authors preparing to submit a manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article. Elsevier’s expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as well as a full range of charts, tables and graphs. Image ‘polishing’ is also available, where our illustrators take your image(s) and improve them to a professional standard. Please visit the website to find out more.