ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Významné životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc., FESC

Celý článek

Ze života společnosti

Milý Vladimíre, 
připojuji se za výbor České kardiologické společnosti k těm, kteří Ti blahopřejí k tvým 85. narozeninám. Již před pěti lety bylo při tvém jubileu konstatováno, že jsi se svou prací zařadil mezi velikány československé i české kardiologie. Uplynulo dalších pět let a Tvoji blízcí a široká kardiologická veřejnost může s radostí konstatovat, že jsi stále ve formě! Nepřestal jsi inspirovat několik mladších generací svou pracovitostí, přehledem v kardiologii a přátelskou diskusí nad problematickými nemocnými, kde se jasně uplatňují tvojí ohromné zkušenosti kardiologa, který prošel jak základním, tak klinickým výzkumem, ale také nesmírně bohatou klinickou praxí. 

Dovolte mi připomenout, že pan profesor Vladimír Staněk se narodil 30. června 1933 v Praze, v letech 1952–1958 studoval na 1. lékařské fakultě UK v Praze, kde promoval v roce 1958. Dále v období 1958–1964 pracoval jako sekundář na interních odděleních nemocnic v Čáslavi a v Nymburku. V roce 1965 zvítězil v konkursu na místo vědeckého pracovníka tehdejšího Ústavu pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK) v Praze-Krči. Počátkem roku 1968 získal Vladimír Staněk na 12 měsíců stipendijní místo v Queen Elisabeth Hospital v Birminghamu ve Velké Británii. Po návratu s úspěchem obhájil kandidátskou disertační práci na téma: „Kardiopulmonální funkce nemocných po pneumonektomii“. Tato práce byla uveřejněna roku 1969 v britském časopisu Clinical Science a oceněna pak cenou Ministerstva zdravotnictví. Po vzniku Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v roce 1970 se stal Vladimír Staněk vedoucím kardiopulmonální skupiny II. interní výzkumné základny IKEM, která byla kardiologicky zaměřena. Z této doby pocházejí studie hemodynamiky a respirace nemocných s akutní plicní embolií, které patří mezi první v Evropě. V letech 1978–1989 vedl profesor Staněk koronární jednotku II. interní výzkumné základny IKEM. V prosinci 1989 se stal Vladimír Staněk přednostou II. interní výzkumné základny IKEM a toto pracoviště dostalo nový název Klinika kardiologie IKEM. V této funkci setrval do února roku 2001. 
V roce 1988 mu byla na základě souboru prací o akutním infarktu myokardu přiznána hodnost docenta vnitřního lékařství. Toto téma zpracoval v monografii vydané v Avicenu v roce 1987. Tato kniha byla první českou ucelenou monografií o akutním infarktu myokardu. V roce 1987 získala cenu nakladatelství Avicenum v Praze. V roce 1998 byl pak Vladimír Staněk jmenován profesorem vnitřního lékařství.
V období let 1991–1995 byl předsedou Československé a později České kardiologické společnosti. V roce 1993 přetvořil společně s redakční radou a výborem České kardiologické společnosti mezinárodní časopis Cor et Vasa v časopis České kardiologické společnosti, který se stále těší velké čtenářské oblibě našich kardiologů. Od roku 1993 do roku 2008 byl prof. Staněk šéfredaktorem tohoto časopisu. Od roku 2008 zastává funkci čestného vedoucího redaktora. Za své celoživotní dílo v oboru kardiologie získal v roce 2008 zlatou Libenského medaili České kardiologické společnosti. Aktivní je do současné doby, jeho monografie praktické kardiologie z roku 2015 je vynikající stručný přehled pro kardiology, internisty i další lékaře.  

Milý Vladimíre, 
přejeme Ti dobré zdraví, ať máš stále radost ze svých koníčků, ke kterým patří na prvním místě kardiologie, dále pak rychlá auta a auta veteráni, příroda a vážná hudba. Těšíme se na další milé setkávání s Tebou!
Srdečně a s díky za všechny české kardiology
Michael Aschermann