ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Věcný rejstřík | Subject index

Celý článek

Česká/slovenská část – Czech/Slovak part
POZNÁMKA: K – otištěno v příloze KARDIO; ANG – originál článku je v angličtině, s českým nebo slovenským souhrnem

A

ACE inhibitory
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  103–111
Acetylsalicylová kyselina
v léčbě ischemické choroby,  ANG 41
v postinfarktové léčbě,  112–117
Amplatzův okluder
komplikace při uzávěru defektu síňového septa,  299–300
při foramen ovale patens,  195–201
Amyloidóza, postižení srdce,  282–284
AngioJet
v léčbě infarktu myokardu,  713–716
Aortální aneurysma
operace, záchovné,  782–788
Aortální cystická medionekróza
disekující aneurysma,  595–599
Aortální chlopeň
katetrizační implantace v ČR,  616–618
operace, záchovné,  781–788
perkutánní implantace, CoreValve,  774–780
reimplantace,  781–788
Aortální regurgitace
operace, záchovné,  781–788
Aortální stenóza
hypolipidemická léčba,  210–211
infekční endokarditis náhrady, embolie, 348–349
náhrada u pacientů nad 80 let,  322‑326
peri‑ a postoperační průběh, rozdíly M/Ž,  404–409
perkutánní implantace, CoreValve,  774–780
přehled,  183–186
Aortální štěp
infekční endokarditida,  216–217
Arteria axillaris
uzávěr po embolizaci z tumoru,  136
Arteria axillaris dextra
kanylace při disekci hrudní aorty,  491–498
Aschermann, Michael, jubileum,  K 829–831
Asynchronie
mechanická, LK, echokardiografie,  25–31
Aterotrombogeneze
polymorfismus destičkových genů,  187–193

B

Beta‑blokátory
v léčbě hypertenze, riziko,  K 69
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  97–102
Biventrikulární stimulace
indikace, echokardiografie,  25–31
Blokáda pravého Tawarova raménka
při infarktu myokardu,  ANG 578
Blokátory angiotensinu
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  103–111
Blokátory receptorů AT1 pro angiotensin
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  103–111
B‑natriuretický peptid
v diagnostice srdečního selhání,  45–48
B‑reaktivní protein
při srdečním selhání, vliv léčby,  419–424

C

Cévní mozková příhoda
léčba depresí,  425–426
Clopidogrel
v léčbě ischemické choroby,  ANG 41
v postinfarktové léčbě,  112–117
Cor et Vasa
50 let,  6–7
CoreValve
v léčbě aortální stenózy,  773–779
C‑reaktivní protein
v prevenci kardiovaskulárních chorob,  389–391
CT vyšetření
v srdeční diagnostice, význam,  9–11

Č

Československá kardiologická společnost
80. výročí založení,  664–684

D

Defekt komorové přepážky
s hemodynamikou defektu Gerbodeho typu,  358–359
Defekt síňového septa
Amplatzův okluder, komplikace,  299–300
Destičky krevní
genový polymorfismus, role v aterotrombogenezi,  187–193
Diabetes mellitus
antioxidanty, metabolické účinky,  ANG 274
polarizované světlo, metabolické účinky,  ANG 274
s ischemickou chorobou srdeční, diagnostika,  340–347
Diastolický krevní tlak
riziko poklesu,  704–706
Dilatační kardiomyopatie
zánětlivá,  32–37
Diltiazem
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  97–102
Disekující aortální aneurysma
při cystické medionekróze,  595–599

E

Ebsteinova anomálie
trikuspidální, chirurgická léčba,  500–505
u vrozených srdečních vad,  19–23
výsledky korekce,  19–23
Echokardiografie
hodnocení asynchronie LK,  25–31
trojrozměrná transesofageální, u mitrální regurgitace, 334–339
Embolie plicní. Viz Plicní embolie
Endokarditida
infekční, aortálního štěpu,  216–217
– , aortální chlopně, embolická komplikace,  348–349
– , s perforací aortální chlopně,  720–721
trojcípé chlopně, infekční,  297–298
Endotel
koronární, dysfunkce, úloha oxidu dusného,  202–209
syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus,  202–209
Epoprostenol
v léčbě plicní arteriální hypertenze, komplikace,  488–490
Ezetimib
v léčbě aortální stenózy,  210–211

F

Fabryho choroba
kardiální forma,  827
Fibrilace síní
při srdečním selhání,  584–589
FilterWire EZTM
k protekci stentu a. carotis,  255–259
Fontanova cirkulace
přehled,  ANG 410
Foramen ovale patens
uzávěr Amplatzovým okluderem,  195–201

G

Ganz, Vilém, 90. let,  236–237
Glykosidy
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  97–102

H

HDL‑cholesterol
koncentrace u dětí,  397–403
Heparinová rezistence
před operací v mimotělním oběhu,  567–571
Hrudní aorta
disekce, kanylace a. axillaris dextra,  491–498
Hypertenze
dětí a mladistvých, přehled,  227–235
intrakraniální, u prolaktinomu, kasuistika,  354–357
léčba urapidilem,  138–141
riziko snižování srdeční frekvence,  K 69
sekundární, u prolaktinomu, kasuistika,  354–357
systolická izolovaná, u starších osob,  698–707
výskyt 1995–2005,  123–127
výskyt u dětí,  397–403
Hypertrofická kardiomyopatie
riziko náhlé smrti,  38–40
Hypotermie
terapeutická přednemocniční,  K 625–627
Hypoxie
myokardu, protektivní conditioning,  K 144
– , vývoj odolnosti,  691–697

CH

Cholesterol, celkový
koncentrace u dětí,  397–403

I

Infarkt myokardu
akutní, u mladé ženy,  824–826
antitrombotická léčba,  112–117
dlouhodobá farmakoterapie, praxe  128–130
dyslipidemie, léčba,  119–122
implantace kmenových buněk,  513–519
léčba bradykardizujícími léky,  97–102
– , inhibitory ACE,  103–111
– , sartany,  103–111
– , statiny,  119–122, 128–130
ruptura stěny levé komory,  212–213
s blokádou pravého Tawarova raménka,  ANG 578
s elevací ST, diagnostika a léčba,  724–740
s pseudoaneurysmatem levé komory,  294–296
se zvýšením ST, léčba AngioJetem,  713–716
sekundární prevence,  ANG 13, 97–102, 103–111, 119–122, 128–130
srdeční frekvence jako rizikový faktor,  97–102
u dítěte, magnetická rezonance,  427–428
úmrtnost,  ANG 13
Ischemická choroba dolních končetin
diagnostika a léčba,  K 145–163
Ischemická choroba srdeční
LDL‑cholesterol, cílové hodnoty v léčbě,  92–96
léčba antiagregační, selhání,  ANG 41
– , cílové hodnoty LDL‑cholesterolu,  131–135
– , blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II,  108–109
– , inhibitory ACE,  105–109
– , ivabradinem,  220–223
– , statiny, dávkování,  92–96
– , trimetazidinem,  360–364
rizikové faktory, děti,  397–403
– , proměna spektra,  685–690
sekundární prevence,  107–111, 131–135
– , statiny,  92‑96
u diabetiků, diagnostika,  340–347
Ivabradin
při ischemické chorobě srdeční,  220–223
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  97–102

J

Jan Navrátil, 100leté výročí,  K 67–68

K

Kardiologie
preventivní, 1995–2005, Česko,  123–127
– , paradigmata 1929‑2009,  708–712
Kardiomyopatie
dilatační zánětlivá,  32–37
– , jako příčina srdečního selhání,  572–577
hypertrofická, chirurgická léčba,  520–521
– , náhlá smrt,  38–40
zánětlivá, bioptická diagnostika,  572–577
Kardiorenální syndrom
redefinice,  590–594
Kardiostimulace
perforace síně elektrodou,  722–723
zásady,  602–610
Kardiovaskulární choroby
rizikové faktory, prevence,  123–127
Kardiovertery‑defibrilátory
implantabilní, historie,  764–766
Karotická arterie
implantace stentu, protekce systémem FilterWire EZTM
– , 255–259
Komputerová tomografie
v srdeční diagnostice, význam,  9–11
Koronární arterie
perkutánní intervence v kombinaci s renální,  290–293
Koronární choroba
endoteliální dysfunkce,  202–209
srdečního transplantátu,  202–209
syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus,  202–209
Koronární spasmy,  218–219
Kouření
výskyt 1995–2005,  123–127
výskyt u dětí,  397–403
Krevní tlak
diastolický, riziko poklesu,  704–706

L

LDL‑cholesterol
cílové hodnoty v léčbě ischemické choroby srdeční, 131–135
– , v léčbě statiny,  92–96
koncentrace u dětí,  397–403
Levá komora
asynchronie při srdečním selhání,  25–31
diastolická funkce, echokardiografie,  790–805
pseudoaneurysma s mitrální insuficiencí,  294–296
ruptura stěny, poinfarktová,  212–213
Levosimendan
v léčbě srdečního selhání,  507–512

M

MAZE operace
u Ebsteinovy anomálie,  19–23
Mimotělní oběh
výskyt heparinové rezistence,  567–571
Mitrální regurgitační vada
intraoperační RT 3D TEE,  334–339
Myokard
hypoxie, protektivní conditioning,  K 144
– , vývoj odolnosti,  691–697

N

Náhlá smrt
riziko při hypertrofické kardiomyopatii,  38–40

O

Obezita
výskyt 1995–2005,  123–127
– ,u dětí,  397–403
Optická koherentní tomografie
v hodnocení epitelizace stentu,  214–215

P

Perimyokarditida, kasuistika,  350–353
Perkutánní koronární intervence
v kombinaci s renální,  290–293
Petrášek Jan, 80 let,  K 622
Plicní hypertenze
léčba epoprostenolem, komplikace,  488–490
– ,sildenafilem,  279–281
přehled,  455–461
při chronické plicní obstrukci, přehled,  462–469
při chronickém srdečním selhání,  478–480
tromboembolická chronická,  481–487
u kandidátů transplantace srdce,  279–281
u vrozených srdečních vad,  470–477
Plicní embolie
akutní, stratifikace rizika,  767–772
diagnostika a léčba,  767–772
klasifikace,  762–763
Preventivní kardiologie
bilance 1995–2005,  123–127
význam C‑reaktivního proteinu,  389–391
změna paradigmat 1929–2009,  708–712
Pseudoaneurysma levé komory
při infarktu myokardu,  294–296

R

Reperfuze
myokardu, systém AngioJet,  713–716
Resynchronizace srdce
zásady kardiostimulační léčby,  602–610
Rizikové faktory
ischemické choroby srdeční u dětí,  397–403
ischemické choroby srdeční,  685–690
kardiovaskulární, prevence,  123–127
RT 3D TEE
při operaci mitrální regurgitační vady,  334–339

S

Sildenafil
v léčbě plicní hypertenze,  279–281
Sinusová zástava, kasuistika,  285–289
Spáčil Jiří, 70 let,  K 623
Srdcové zlyhávanie
chronické, u žien,  805–812
Srdeční frekvence
riziko snížení u hypertenze,  K 69
snížení ivabradinem,  220–223
snižování v postinfarktové léčbě,  97–102
v prognostice srdečních chorob,  K 69
Srdeční choroby
sekundární prevence, bilance  1995–2005
Srdeční podpora
implantabilní síťkou CorCap CSD,  717–719
Srdeční selhání
a síňová fibrilace,  584–589
akutní léčba levosimendanem,  507–512
diagnostika, B‑natriuetický peptid,  45–48
diastolické, echokardiografie,  790–805
chronické, u žen,  806‑813
koncentrace b‑reaktivního proteinu, vliv léčby,  419–424
kontrakce levé komory, echokardiografie,  25–31
léčba implantabilní srdeční podporou,  717–719
při zánětlivé kardiomyopatii,  572–577
s plicní hypertenzí,  478–480
systolické, farmakoterapeutická praxe v ČR,  268–273
Srdeční sval, viz Myokard
Statiny
dávkování podle koncentrace LDL‑cholesterolu,  92–96
otázky použití,  K 306
v léčbě aortální stenózy,  210–211
v postinfarktové léčbě,  119–122
Stenóza kmene levé a. coronaria
klinický obraz a prognóza,  392–396
Stent
karotické arterie, protekce systémem FilterWire EZTM, 255–259
lékem potažený, trombóza,  214–215
optická koherentní tomografie,  214–215
subakutní trombóza,  820–823
Superselektivní embolizace
při traumatu hepatické arterie,  600

Š

Štejfa Miloš, jubileum,  368–369

T

Táborský, Jan, úmrtí,  K 526
Transplantace srdce
10leté přežití a výskyt malignit,  415–418
plicní hypertenze kandidátů,  279–281
Transplantát srdeční
endoteliální dysfunkce,  202–209
koronární onemocnění,  202–209
syntáza oxidu dusného, genový polymorfismus,  202–209
Transpozice velkých arterií
chirurgická léčba, dějiny,  260–267
Tranzitorní mozková příhoda
léčba depresí,  425–426
Triglyceridy
koncentrace u dětí,  397–403
Trikuspidální regurgitace
primární traumatická,  816–819
Trimetazidin
při srdeční ischemii,  360–364
Trojcípá chlopeň
Ebsteinova anomálie, chirurgická léčba,  19–23, 500–505
endokarditis, infekční,  297–298,
plastika u Ebsteinovy anomálie,  19–23
Trombolická žilní choroba
vyšetření duplexním ultrazvukem,  K 55–66

U

Urapidil
v léčbě hypertenze,  138–141

V

Verapamil
v sekundární prevenci infarktu myokardu,  97–102
Vrozené srdeční vady
chirurgická léčba, historie,  320–321
léčba Fontanovou cirkulací,  ANG 410
operace u novorozenců, odložený uzávěr hrudníku, 327–333
Výpočetní tomografie
v srdeční diagnostice, význam,  9–11

Z

Zánětlivá kardiomyopatie,  32–7

Ž

Žíly
končetinové, vyšetření duplexním ultrazvukem,  K 55–66