ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kasuistika | Case report

Celý článek

Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček

Martin Malý, Iuri Marinov*, Petr Hájek, David Tesař**, Ivana Hadačová***, Jiří Vejvoda, David Alan, Josef Veselka
Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,*Ústav hematologie a krevní transfuze,**Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ***Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Podpořeno grantem MZ ČR č. 00064203.

Malý M, Marinov I, Hájek P, et al. Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček. Cor Vasa 2009;51(11–12):817–820.
Subakutní trombóza stentu po perkutánní koronární intervenci je vzácnou komplikací, nicméně často s fatálními důsledky. Nejčastější příčinou je nepokrytá disekce koronární tepny, výsledné lumen po intervenci, délka implantovaného stentu a v poslední době stále častěji diskutovaná individuální odpověď na léčbu duální antiagregací. V našem sdělení popisujeme případ opakované trombózy stentu v koincidenci se záchytem vysoké destičkové reaktivity přes léčbu duální antiagregací a její úspěšné řešení převedením nemocného na léčbu ticlopidinem.
Klíčová slova: Subakutní trombóza – Stent – Aktivita krevních destiček

Malý M, Marinov I, Hájek P, et al. Subacute stent thrombosis associated with high residual platelet activity. Cor Vasa 2009;51(11–12): 817–820.
Subacute stent thrombosis following percutaneous coronary intervention is a rare complication, yet often with a fatal course. The most common causes of this complication include unrecognized coronary artery dissection, final diameter of the implanted stent and its length, and the increasingly more often discussed individual response to dual antiplatelet treatment. Our report presents a case of recurrent stent thrombosis in coincidence with high residual platelet activity despite dual antiplatelet therapy. The condition was successfully treated with switching the patient from clopidogrel to ticlopidine therapy.
Key words: Subacute thrombosis – Stent – Platelet activity

Adresa: MUDr. Martin Malý, Ph.D., Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česká republika, e‑mail: martin.maly@fnmotol.cz