ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kasuistika | Case report

Celý článek

Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii

Alena Pravečková, Tomáš Paleček, Petr Kuchynka, Jaroslav Lindner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Pravečková A, Paleček T, Kuchynka P, et al. Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii. Cor Vasa 2009;51(11–12):813–816.
Traumatická trikuspidální regurgitace bývá považována za vzácnou komplikaci tupých nepenetrujících poranění hrudníku. V posledních desetiletích je však popisován nárůst její incidence. Nejčastější příčinou traumatického poranění trikuspidální chlopně jsou autonehody a zvýšené procento aut vybavených airbagy, které se mohou na mechanismu poranění podílet. Nárazem na hrudník může dojít k různým typům postižení závěsného aparátu chlopně; dominuje ruptura šlašinek následovaná rupturou papilárních svalů a roztržením cípů. Klinický obraz tak může být velmi rozmanitý: od akutního pravostranného srdečního selhání až po asymptomatický průběh. Základní diagnostickou metodu představuje v současnosti echokardiografické vyšetření, které dokáže zhodnotit hemodynamickou významnost trikuspidální regurgitace a popsat její morfologickou příčinu. Optimální léčba je stále předmětem diskusí. Chirurgická korekce vady, optimálně v podobě záchovné operace, by však měla být jednoznačně provedena před vznikem dysfunkce pravé komory.
Autoři představují případ 53letého muže, který prodělal tupé poranění hrudníku při autohavárii. S ročním odstupem byl pacient vyšetřen pro progredující dušnost a příznaky pravostranného srdečního selhání. Echokardiograficky byla zjištěna významná trikuspidální regurgitace při ruptuře předního papilárního svalu. Stav si vyžádal chirurgické řešení, kdy vzhledem k atrofii a retrakci zbytků závěsného aparátu chlopně nebylo možno provést záchovnou operaci a trikuspidální chlopeň musela být nahrazena chlopní umělou.
Klíčová slova: Trikuspidální regurgitace – Ruptura papilárního svalu – Dysfunkce pravé komory srdeční

Pravečková A, Paleček T, Kuchynka P, et al. Primary tricuspid regurgitation resulting from blunt chest injury sustained in a car accident. Cor Vasa 2009;51(11–12):813–816.
Traumatic tricuspid regurgitation is generally considered a rare complication of blunt non‑penetrating chest injury. However, its incidence has been reported to be increasing in recent decades. The most common cause of tricuspid valve trauma injury are road accidents and the higher proportion of car equipped with airbags, with the latter potentially contributing to the mechanism of injury. Impact to the chest may result in various types of the valve chordae, dominated by chordal rupture followed by papillary muscle rupture, and cusp tear. The clinical pattern may thus be most varied—from acute right‑heart failure to an asymptomatic course. The current principal diagnostic method is echocardiography, capable of assessing the hemodynamic significance of tricuspid regurgitation and identifying its morphological cause. Optimal therapy continues to be open to debate. However, surgical correction of the defect, ideally taking the form of sparing surgery, should be doubtless performed before right ventricular dysfunction has developed.
The authors present the case of a 53‑year‑old man sustaining blunt chest injury in a car accident. One year later, the patient was examined for progressive dyspnea and symptoms of right‑heart failure. Echocardiography demonstrated significant tricuspid regurgitation in the presence of anterior papillary muscle rupture. The patient’s condition required surgery; as valve‑sparing surgery could not be undertaken given the atrophy and retracted remnants of the valvular chordae, valve replacement was performed.
Key words: Tricuspid regurgitation – Papillary muscle rupture – Right ventricular dysfunction

Adresa: MUDr. Alena Pravečková, 2. interní klinika, VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika, e‑mail: alena.praveckova@seznam.cz