ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Přehledový článek | Review

Celý článek

Chronické srdcové zlyhávanie – zaostrené na ženy

Alexander Klabník, Ján Murín*
Kardiologické oddelenie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica, *I. interná klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Klabník A, Murín J. Chronické srdcové zlyhávanie – zaostrené na ženy. Cor Vasa 2009;51(11–12):805–812.
Kardiovaskulárne ochorenia u žien sú často podceňované. Ženy sa významne odlišujú od mužov v epidemiológii, morbidite a mortalite, v diagnostike, etiológii a rizikových faktoroch, komorbiditách, v odpovedi na farmakologickú i nefarmakologickú liečbu chronického srdcového zlyhávania. V našom písomníctve chýba prehľadový článok, ktorý by sa zaoberal touto problematikou, hoci v zahraničí sa venujú tejto téme už niekoľko rokov.
Kľúčové slová: Pohlavie – Ženy – Zlyhanie srdca

Klabník A, Murín J. Chronic heart failure – focused on women. Cor Vasa 2009;51(11–12):805–812.
The issue of cardiovascular diseases in women is often disregarded. There are significant differences in the epidemiology, morbidity, mortality, diagnosis, etiology, risk factors, comorbidities, in response to pharmacotherapy and non‑pharmacological treatment between women and men with chronic heart failure. While this issue has received due attention in developed countries in recent years, no review article on this topic has been published in our journals yet.
Key words: Gender – Sex – Women – Heart failure

Adresa: MUDr. Alexander Klabník, Kardiologické oddelenie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e‑mail: sanus@zoznam.sk