ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Přehledový článek | Review

Celý článek

Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009

Tomáš Paleček, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Tato práce byla podpořena Výzkumným záměrem Univerzity Karlovy v Praze č. MSM 0021620817, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Paleček T, Linhart A. Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009. Cor Vasa 2009; 51(11–12):789–804.
Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory prodělává neustálý vývoj, který je podmíněn prohlubujícími se znalostmi o fyziologii a patofyziologii diastoly levé komory a zaváděním nových ultrasonografických modalit do klinické praxe. Komplexností své problematiky představuje analýza plnění levé komory jeden z nejnáročnějších úkolů, před které je echokardiografista postaven. Cílem tohoto přehledového sdělení je proto podat detailní souhrn principů současného echokardiografického hodnocení diastolické funkce levé komory.
Klíčová slova: Echokardiografie – Diastolická funkce – Levá komora

Paleček T, Linhart A. Echocardiographic assessment of left ventricular diastolic function: what we able to do in 2009. Cor Vasa 2009; 51(11–12):789–804.
Echocardiographic assessment of left ventricular (LV) diastolic function is constantly evolving as a result of our improving understanding of physiology and pathophysiology of LV diastole and introduction of new ultrasound modalities into routine clinical practice. Because of its comprehensive nature, LV filling analysis represents one of the most challenging tasks to be solved by the echocardiographer. Therefore, the aim of this article is to give a detail review of the current principles of echocardiographic evaluation of LV diastolic function.
Key words: Echocardiography – Diastolic function – Left ventricle

Adresa: MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., 2. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika, e‑mail: tpalec@lf1.cuni.cz