ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Původní sdělení | Original contributions

Celý článek

Záchovné operace aortální chlopně – časné a střednědobé výsledky

Jan Vojáček, Martin Tuna, Soňa Vaneková, Jan Dominik, Pavel Žáček, Pavel Polanský, Miroslav Brtko, Pavel Nedbal*, Peter Telekes*, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a. s., Liberec, Česká republika

Vojáček J, Tuna M, Vaneková S, et al. Záchovné operace aortální chlopně – časné a střednědobé výsledky. Cor Vasa 2009;51(11–12): 781–788.
Cíl: Zjistit krátkodobé až střednědobé výsledky záchovných operací a plastik aortální chlopně.
Metodika: V období od 11/2007 do 6/2009 bylo na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové provedeno celkem 28 záchovných operací a plastik aortální chlopně. Průměrný věk operovaných byl 51 ± 15 let. Průměrný stupeň aortální regurgitace před operací byl 3,5 ± 0,8, ejekční frakce (EF) 54 ± 10 %, end‑diastolický rozměr levé komory (EDD) 60 ± 10 mm. Funkční aortální regurgitace způsobená změnou geometrie aortálního kořene byla zjištěna celkem u 16 pacientů. Prolaps cípu byl diagnostikován u 12 pacientů. Z celkového počtu 28 operací jsme v 16 případech provedli výkon na kořeni aorty nebo vzestupné aortě (čtyřikrát suprakoronární náhradu ascendentní aorty, třikrát remodelaci aortálního kořene a devětkrát reimplantaci aortální chlopně). U 12 pacientů byl proveden výkon na cípech aortální chlopně (v jedenácti případech šlo o bikuspidální chlopeň).
Výsledky: Průměrná délka mimotělního oběhu (MO) a kardioplegické srdeční zástavy byla 120 ± 57 min a 93 ± 49 min. Třicetidenní mortalita byla 0 %. Časné – hospitalizační výsledky echokardiografického vyšetření: funkce aortální chlopně se zlepšila, průměrná před­operační hodnota aortální regurgitace 3,5 ± 0,8 se snížila na 1 ± 0,8. Průměrný pooperační vrcholový (PGmax.) a střední gradient (PGmean) na aortální chlopni byl 18 ± 10 mm Hg a 10 ± 6 mm Hg. U všech pacientů bylo dosaženo dostatečné nebo uspokojivé hloubky koaptace nad úrovní nebo v úrovni aortálního anulu. Průměrná hodnota EF levé komory se zvýšila z 54 ± 10 % na 57 ± 6 % (p = 0,1), EDD LK se snížil z 60 ± 10 mm na 53 ± 8 mm (p = 0,001). Střední doba sledování je 9 ± 6 měsíců, přežívání je 100%. Bez aortální regurgitace > 2 je 94 % pacientů, bez následné reoperace je 100 % nemocných.
Závěr: Záchovné operace aortální chlopně jsou slibnou metodou a při správných indikacích je lze považovat za metodu volby pro řešení dnes již jasně definovaných typů aortální regurgitace.
Klíčová slova: Bikuspidální aortální chlopeň – Aneurysma kořene aorty – Záchovné operace aortální chlopně – Remodelace aortálního kořene – Reimplantace aortální chlopně

Vojáček J, Tuna M, Vaneková S, et al. Aortic valve‑sparing surgery–early and mid‑term outcomes. Cor Vasa 2009;51(11–12):781–788.
Aim: To determine short‑ to mid‑term outcomes of aortic valve‑sparing surgery and aortic valvuloplasty.
Methods: A total of 28 aortic valve‑sparing surgical and aortic valvuloplasty procedures were performed at the Department of Cardiac Surgery of Hradec Králové University Hospital from November 2007 through June 2009. The mean age of surgical patients was 51 ± 15 years. Preoperatively, the mean degree of aortic regurgitation was 3.5 ± 0.8, ejection fraction (EF) 54 ± 10%, and left ventricular end‑diastolic dimension (EDD) 60 ± 10 mm. Overall, functional aortic regurgitation caused by altered aortic root geometry was observed in 16 patients. Cusp prolapse was diagnosed in 12 patients. Of the total of 28 procedures, surgery involved the aortic root or the ascending aorta in 16 cases (supracoronary ascending aorta replacement in four, aortic valve remodeling in three, and aortic valve reimplantation in nine cases). In 12 patients, the procedure involved aortic valve cusps (with the bicuscpid valve in 11 cases).
Results: Mean extracorporeal circulation ECC and cardioplegic heart arrest times were 120 ± 57 minutes and 93 ± 49 minutes, respectively. Thirty-day mortality was 0%. Early, in‑hospital, echocardiographic results: aortic function improved, mean preoperative degree of aortic regurgitation of 3.5 ± 0.8 decreased to 1 ± 0.8. Mean postoperative peak (PGmax) and medium gradients (PGmean) on the aortic valve were 18 ± 10 mm Hg and 10 ± 6 mm Hg, respectively. Adequate or satisfactory depth of coaptation above or at aortic annulus level was obtained in all patients. Mean left ventricular EF increased from 54 ± 10% to 57 ± 6% (p = 0.1), LV EDD decreased from 60 ± 10 mm to 53 ± 8 mm (p = 0.001). Mean follow‑up is 9 ± 6 months, and survival rate 100%. Ninety‑four percent of patients are free of aortic regurgitation > 2, none patient required re‑do surgery.
Conclusion: Aortic valve‑sparing surgery is a promising method and, if properly indicated, it can be considered the method of choice in managing the types of aortic regurgitation that are already clearly defined today.
Key words: Bicuspid aortic valve – Aortic root aneurysm – Aortic valve‑sparing surgery – Aortic root remodeling – Aortic valve re­implantation

Adresa: doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D., Kardiochirurgická klinika, FN Hradec Králové, UK v Praze a LF UK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika, e‑mail: vojacek.jan@fnhk.cz