ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Původní sdělení | Original contributions

Celý článek

Perkutánní implantace aortální chlopně CoreValve – první klinické zkušenosti u nemocných s vysokým operačním rizikem v IKEM

Michael Želízko, Jiří Malý*, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Tomáš Kotulák**, Tomáš Marek, Jan Pirk*
Klinika kardiologie, *Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Klinika anesteziologe a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR, OK 01, NS 9741 „Katetrizační léčba nemocných s těžkou aortální stenózou“.

Želízko M, Malý J, Janek B, et al. Perkutánní implantace aortální chlopně CoreValve – první klinické zkušenosti u nemocných s vysokým operačním rizikem v IKEM. Cor Vasa 2009;51(11–12):773–780.
Úvod: Perkutánní implantace aortální chlopně (PAVI) představuje možnost léčby pro nemocné s významnou aortální stenózou, kteří mají neúměrně vysoké operační riziko. Popisujeme naše první zkušenosti s technikou perkutánní implantace samoexpandabilní bioprotézy CoreValve a krátkodobé (třicetidenní) sledování nemocných.
Metody a výsledky: V období prosinec 2008–červen 2009 bylo provedeno 21 perkutánních implantací aortální chlopně (systém CoreValve ReValving® třetí generace) u nemocných s těsnou aortální stenózou. Pacienti (8 mužů a 13 žen) měli průměrný věk 80,9 ± 4,8 let; průměrné hodnoty logistického EuroSCORE byly 17,5 ± 6,9 %, střední aortální gradient 53,6 ± 23 mm Hg, plocha aortálního ústí 0,43 ± 0,09 cm2/m2 a průměrná ejekční frakce 51,5 ± 9,4 %. Technická úspěšnost výkonu byla 100% a v průběhu prvních 30 dnů jsme neměli žádnou závažnou komplikaci (MACE – úmrtí, infarkt myokardu, mozková příhoda – 0 %). Došlo k významnému poklesu aortálního středního gradientu na konečných 3,0 ± 2 mm Hg. Významně se zlepšil klinický stav hodnocený klasifikací NYHA, z průměrných hodnot 3,0 ± 0,5 před výkonem na 1,4 ± 0,4 za 30 dní po výkonu.
Závěry: U nemocných s významnou aortální stenózou a vysokým operačním rizikem představuje perkutánní implantace aortální chlopně systému CoreValve ReValving® výkon s vysokou úspěšností a přijatelným periprocedurálním rizikem s jednoznačným klinickým a hemodynamickým zlepšením. Nezbytný je při výkonu týmový přístup a zkušenost katetrizujícího.
Klíčová slova: Aortální stenóza – Chlopenní protéza – Perkutánní přístup

Želízko M, Malý J, Janek B, et al. Percutaneous CoreValve aortic valve implantation—initial clinical experience in high‑risk surgical patients at IKEM. Cor Vasa 2009;51(11–12):773–780.
Background: Percutaneous aortic valve implantation (PAVI) is a recently available technique for interventional treatment of severe aortic stenosis in high‑risk surgical patients. We describe our initial clinical experience and short‑term (30-day) outcome with percutaneous implantation of the self‑expanding CoreValve bioprosthesis.
Methods and results: From December 2008 through June 2009, we performed PAVI procedures (third‑generation CoreValve ReValving® system prosthesis) in 21 consecutive patients with symptomatic severe aortic stenosis: 8 males and 13 females, aged 80.9 ± 4.8 years, logistic EuroSCORE 17.5 ± 6.9%, mean aortic pressure gradient 53.6 ± 23 mmHg, aortic valve area 0.43 ± 0.09 cm2/m2, and left ventricular ejection fraction 51.5 ± 9.4%. Procedural success rate was 100%, and the 30‑day combined endpoint of MACE was 0% (no death, myocardial infarction or stroke). Pressure gradients improved significantly with a mean final pressure of 3.0 ± 2 mmHg. Overall functional status, as assessed by the New York Heart Association class, improved from 3.0 ± 0.5 to 1.4 ± 0.4 within 30 days post procedure.
Conclusion: PAVI using the CoreValve ReValving® system for selected patients with severe aortic stenosis and high surgical risk is feasible with a high technical success rate, low periprocedural mortality/morbidity and remarkable clinical and hemodynamic improvement. Team approach and experienced hands are essential.
Key words: Aortic stenosis – Valve prosthesis – Percutaneous approach

Adresa: MUDr. Michael Želízko, CSc., Klinika kardiologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Česká republika, e‑mail: mize@ikem.cz