ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Cor et Vasa - výtah

Humorální změny u chronického srdečního selhání

Lenka Špinarová, Jiří Toman
 


Humorální změny u chronického srdečního selhání
Lenka Špinarová, Jiří Toman
I. interní kardio-angiologická klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, Česká republika
Špinarová L, Toman J (I. interní kardio-angiologická klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, Česká republika). Humorální změny u chronického srdečního selhání. Cor Vasa 2001;43(10):513–519.
Při vzniku a vývoji chronického srdečního selhání (CHSS) hrají významnou úlohu systémy účinkující prostřednictvím humorálních působků, které můžeme rozdělit na vazokonstrikční, vazodilatační a cytokiny. Hlavními jsou systémy renin-
-angiotenzin-aldosteron (RAAS) a sympatoadrenální systém (SAS). Kromě nich byly prokázány účinky mnohých dalších. Z nich mezi vazokonstrikční patří vazopresin, endotelin, prostaglandin F2, neuropeptid Y a tromboxan A2, mezi vazodilatační prostaglandiny E2 a I2, dopamin, natriuretické peptidy, endotel-dependentní relaxační faktor, adrenomedullin, kalikrein-kininový systém, adenozin a vazoaktivní intestinální peptid. V souhrnu svých účinků mívají vazokonstrikční působky převahu. Hlavními představiteli cytokinů jsou faktor nekrotizující tumory (tumor necrosis faktor – TNF-") a interleukiny. Látky jsou produkovány endokrinně, autokrinně a parakrinně a působí prostřednictvím specifických receptorů, přičemž aktivace jejich různých subtypů může vést i k opačným účinkům. Systémy působků jsou propojeny a vzájemně ovlivňují svou sekreci i aktivitu. Na jejich přeměnách a kinetice v organismu a na aktivitě jednotlivých metabolitů závisejí možnosti detekce a vyhodnocení pro klinické účely. Většina působků zasahuje kromě svých vazoaktivních účinků i do procesu remodelace, do funkce endotelu, krevních elementů, kardiomyocytů i buněk hladkého svalstva, do imunitních i zánětlivých dějů. Rychlý rozvoj poznatků o humorálních působcích v posledních letech již umožnil jejich využití v diagnostice, léčbě i pro prognostické účely. V brzké budoucnosti lze jistě očekávat, že jejich význam pro klinickou praxi dále poroste.

Klíčová slova:
Srdeční selhání – Humorální aktivace – Cytokiny

Adresa:
MUDr. Lenka Špinarová, PhD., I. interní kardio-angiologická klinika FN U sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika, e-mail: lspinar@med.muni.cz