ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pokyny autorům | Instructions to Authors

Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo ve slovenštině, v angličtině, které odpovídají odbornému zaměření časopisu Cor et Vasa. Zaslaný článek musí být určen výhradně pro publikaci v Cor et Vasa a doplněn prohlášením, že nebyl a nebude zadán k uveřejnění v jiném časopise. Na titulní straně uveďte celá jména, vědecké hodnosti a tituly všech autorů a adresy jejich pracovišť; hlavní autor uvede navíc číslo telefonu, lépe i mobilního telefonu, e‑mailovou adresu.
Příspěvky jsou uveřejňovány v češtině nebo ve slovenštině (s českým nebo slovenským souhrnem a klíčovými slovy a anglickým souhrnem a klíčovými slovy), články v angličtině jsou vedle anglického souhrnu a klíčových slov doplněny českým nebo slovenským souhrnem a klíčovými slovy. Příspěvek bude otištěn v tom jazyce, ve kterém bude dodán.
Práce je po stránce obsahové a formální posuzována nejméně dvěma anonymními recenzenty a podle jejich posudku rozhodne redakční rada o přijetí, či odmítnutí. O výsledku bude autor vyrozuměn. Na základě připomínek recenzentů může být práce vrácena autorům k doplnění, k drobným či větším úpravám či k přepracování. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy a zkrátit rukopis, uzná‑li to za nutné (v případě zkrácení rukopisu bude vyžádán autorův souhlas). Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

AUTORSKÁ PRÁVA (COPYRIGHT)

Zasláním článku do redakce časopisu Cor et Vasa udílejí autoři časopisu výhradní souhlas s publikováním a distribucí rukopisu včetně všech tabulek, kreseb a dalšího materiálu zaslaného k publikování jako součásti rukopisu v tištěných, elektronických a jakýchkoli jiných médiích (ať již v současnosti existujících, nebo vyvinutých později), v jakékoli formě, v jakémkoli jazyce, kdekoli na světě, po celou dobu platnosti autorských práv, a rovněž udílejí právo postupovat licenci jiným osobám na totéž počínaje dnem přijetí článku k publikování. Tento souhlas zahrnuje i právo vymáhat uvedená práva vůči třetím stranám.

FORMA DODÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Rukopis je zasílán do redakce prostřednictvím systému ACTAVIA – vstup do něj je na adrese: http://actavia.e-coretvasa.cz/. Prvním krokem je zaregistrování se do systému, tato registrace je nutná pouze při zasílání prvního článku, dále již bude autor trvale v systému uložen a bude do něj moci vstoupit přihlášením přes své jméno a heslo, které si při registraci zvolí.
Na uvedených stránkách je připraven manuál autora s informacemi o tom, jak systém funguje, s návodem na první registraci, vysvětluje vložení článku, po odeslání do redakce pak autorovi přijde e‑mailem zpráva, která úspěšné doručení článku potvrdí.

STRUKTURA ZASÍLANÉ PRÁCE

 1. Titulní strana: název práce, zkrácený název práce, jména autora/ů včetně titulů, pracoviště, autora pro korespondenci.
 2. Strukturovaný souhrn (u původních sdělení) v jednotné úpravě, tj. bude obsahovat: cíl, metodiku, výsledky, závěry.
 3. Klíčová slova (3–6).
 4. Vlastní text práce – původní sdělení má být členěno do následujících kapitol: Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Diskuse, Závěry, kasuistika do kapitol Úvod, Popis případu, Diskuse, Závěr.
 5. Seznam literatury – řazený konsekutivně.
 6. Prohlášení autorů o možném střetu zájmů, financování, prohlášení autorů o etických aspektech publikace a informovaný souhlas (ten není nutný u přehledových článků).
 7. Přílohy (grafy, tabulky, obrázky, schémata) s doprovodným textem v pořadí podle odkazů v textu.

FORMÁT A ZPRACOVÁNÍ TEXTU A JEDNOTLIVÝCH PŘÍLOH

Text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, nikoli Macintosh), nejlépe ve formátu .doc, .docx. Text neformátujte a graficky neupravujte. Odkazy na literaturu uvádějte v textu arabskou číslicí podle pořadí výskytu (jako horní index za větou).
Název souboru s textem a přílohami musí být jednotně označen jménem autora a jednoslovným, max. dvouslovným tematicky výstižným pojmenováním zasílané práce v max. rozsahu 25 znaků (slova oddělovat podtržítky). Seznam příloh připojte na konec rukopisu. V textu označte místo, kam má být příloha zařazena. Zkracování slov, zejména v nadpisech, se nedoporučuje. Pokud se nějaký výraz v textu často opakuje a autor uzná za vhodné jej zkrátit, uvede zkratku v závorce po prvním použití.
Tabulky vytvářejte prosím v tabulkovém režimu MS Word, grafy v křivkách (.cdr nebo .ai).
Obrazová dokumentace musí být v dokonalém provedení (nejlépe ve formátech .jpg, .eps nebo .tif, rozlišení 300 DPI nebo jako kvalitní fotografie).
Každou přílohu ukládejte do samostatného souboru, jednotlivé soubory pojmenujte shodně jako hlavní textový soubor a s doplněním čísla, pod kterým je příslušná dokumentace uvedena v textu (např. Autor_AIM_obr1.tif ). Nemáte‑li dostatek zkušeností s předáváním obrazových souborů, vyžádejte si podrobnější informace v redakci.
Formální úprava citací se řídí normou obvyklou v odborných časopisech (viz např. Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals, připravený Mezinárodním výborem vydavatelů lékařských časopisů [International Committee of Medical Journal Editors], uveřejněné v Ann Intern Med 1988;108:258–265 a Br Med J 1988;296:401–405 a přetištěné v českém překladu v Cor Vasa 1993;35(1):K16. Užívá se plné formy citací: příjmení a iniciály křestních jmen autorů (je‑li více autorů než čtyři, uveďte první tři se zkratkou et al.), plný název citované práce v jazyce originálu, zkratka názvu časopisu, rok vydání, ročník, stránky; u monografií místo vydání, nakladatel, rok vydání a počet stran. Iniciály křestních jmen a zkratky názvu časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok, ročník a stránky se nedělá mezera.

PŘÍKLADY

Článek v časopiseSchwartz PJ, Priori SG, Vanoli E, et al. Efficacy of diltiazem in two experimental feline models of sudden cardiac death. J Am Coll Cardiol 1986;8:661–668.
(Je‑li autorů více než čtyři, uveďte první tři a zkratku et al.)

Monografie
Eisen NH. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974:406.

Kapitola z monografie
Streeter DD Jr. Gross morphology and fiber geometry of the heart. In: Berne RM, Sperelakis N, eds. Handbook of Physiology. The Cardiovascular System. Washington, D. C.: American Physiology Society, 1979:61–112.


Instructions to Authors

The Editorial Office will consider contributions in Czech/Slovak or English conforming to the professional thrust of Cor et Vasa. The manuscript should only be intended for publication in Cor et Vasa, and should be accompanied by a statement saying it has not been, and will not be, submitted to another journal for publication. The title page should list your full names and titles of all authors and addresses of their affiliations; in addition, the first author is asked to give their phone (preferably also mobile phone) number, e‑mail address.
The contributions appear in Czech or Slovak (with a Czech/Slovak abstract and keywords and an English abstract and keywords; papers in English include abstracts and keywords in English plus their respective Czech/Slovak abstracts and keywords). The manuscript will appear in the language it has been submitted in.
Each article is to be reviewed, in terms of its content and form, by a minimum of two anonymous reviewers, and the Editorial Board will use the reviewers’ assessment either to accept or reject the manuscript. The author will be duly informed about the outcome of the review process. Depending on the reviewers’ comments, the manuscript may be returned to the author(s) to make some additions, or some minor or major modifications, or to reword the manuscript. It will be the Editorial Office’s right to make minor stylistic modifications and to shorten the manuscript should it deem this necessary (in case the manuscript is to be abbreviated, the author’s consent will be sought). Unsolicited manuscripts (with figures and additional material) will not be returned to the author(s).

COPYRIGHT

By submitting the article to Cor et Vasa authors grant to the journal an exclusive publishing and distribution license in the manuscript and any tables, illustrations or other material submitted for publication as part of the manuscript in print, electronic and all other media (whether now known or later developed), in any form, in all languages, throughout the world, for the full term of copyright, and the right to license others to do the same, effective when the article is accepted for publication. This license includes the right to enforce the rights against third parties.

HOW TO SUBMIT A MANUSCRIPT

Manuscripts are to be submitted to the Editorial Office using the ACTAVIA system accessed at: http://actavia.e-coretvasa.cz/. The first step is to register in the system; authors have to register only when making the first submission, their names will remain permanently stored in the system and authors can subsequently enter the system simply by typing their name and password chosen at registration.
The above website contains the Author‘s Manual with information about how the system works, instructions for the first registration; it also explains how to make a submission. Once the submission has been made, the author receives an e‑mail confirming the successful submission of their manuscript.

STRUCTURE OF SUBMITTED MANUSCRIPTS

 1. First page: title of paper, running title, names of author(s) including titles, affiliations, corresponding author.
 2. Structured abstract (with original papers) in a uniform format, i.e., containing: Aim, Methods, Results, Conclusions.
 3. Keywords (3–6).
 4. Body of the manuscript – structured further into the following sections (with original papers): Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Conclusions; with case reports: Introduction, Case description, Discussion, Conclusions.
 5. List of references – listed consecutively.
 6. Conflict of interest, Funding, Ethical statement, Informed consent (not necessary in review articles).
 7. Attachments (diagrams, tables, figures, schematic representations) with legends as they appear in the text.

FORMAT AND PROCESSING OF THE MANUSCRIPT AND ADDITIONAL MATTER

Text of the manuscript should be written in a common word processor (Windows OS, not Macintosh), preferably in .doc, .docx. Please do not try to format or fine tune the manuscript graphically. References (using Arabic numerals) should be arranged as they appear within the manuscript (in superior position after the sentence).
Name of the file with the manuscript and attachments must be uniformly labeled with the name of the author(s) and a one‑word (two‑word at most) name of the manuscript not longer than 25 characters (with words separated by underline signs). A list of attachments should be provided at the end of the manuscript, clearly indicating where additional matter should be placed within the manuscript. It is not recommended to use abbreviations (particularly in titles). Should any term occur frequently throughout the manuscript, and the author(s) deem it appropriate to introduce an abbreviation, this should appear in brackets after the first time it is used.
Tables should be provided in in MS Word, diagrams should be provided in curves (.cdr or .ai).
Figures should be flawless (preferably in .jpg, .eps, or .tif formats, resolution 300 DPI, or high‑quality photographs).
Each attachment should be submitted as a separate file; the files should be identified using the same name as the main file and the number used to identify it within the manuscript (e.g., Author_AIM_fig1.tif). Authors not experienced with submitting these files should seek more detailed instructions in the Editorial Office.
References should formally conform to the standard accepted by medical journals (e.g., Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals, developed by the International Committee of Medical Journal Editors which appeared in Ann Intern Med 1988;108:258–265 and in Br Med J 1988;296:401–405, translated into Czech and Cor Vasa 1993;35(1):K16. The full form of citations should be used, last names and initials of the first names of all authors (with more than four authors, please list the first three and et al.), abbreviation of the journal, full title of the cited work in the original language, year of publication, volume, pages; with monographs, the place of publication, publisher, year of publication, and number of pages. The initials of first names and abbreviations of journals are to be written without full stops, with no spaces to be made between the signs separating the year, volume and pages.

EXAMPLES OF REFERENCING TO

An article published in a journal:
Schwartz PJ, Priori SG, Vanoli E, et al. Efficacy of diltiazem in two experimental feline models of sudden cardiac death. J Am Coll Cardiol 1986;8:661–668.
(If there are more than four authors, the first three are to be listed followed by et al.)

A monograph:
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row, 1974:406.

A chapter of a monograph:
Streeter DD Jr. Gross morphology and fiber geometry of the
heart. In: Berne RM, Sperelakis N, eds. Handbook of Physiology. The Cardiovascular System. Washington, D. C.: American Physiology Society, 1979:61–112.