ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Speciální číslo věnované zobrazovacím metodám

Celý článek

Úvodník | Editorial

(Special issue dedicated to imaging methods)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

© 2015, ČKS. Published by Elsevier sp. z o.o. All rights reserved.

Adresa: Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e-mail: Aschermann@seznam.cz
DOI: 10.1016/j.crvasa.2015.10.007


Tento článek prosím citujte takto: M. Aschermann, Special issue dedicated to imaging methods, Cor et Vasa 57 (2015) e403–404, jak vyšel v online verzi Cor et Vasa 
na http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865015001113


Možnosti zobrazovacích metod v kardiologii zaznamenaly v posledních letech nesmírně velký a rychlý vývoj. Rozsah tohoto vývoje je možné demonstrovat například na přeměně původně exkluzivního echokardiografického časopisu Evropské kardiologické společnosti na podstatně šířeji zaměřený Journal of Cardiovascular Imaging. Tento časopis je významným zdrojem informací ze všech současně dostupných zobrazovacích metod a čerpají z něj nejen kardiologové, ale také internisté i další specialisté. Zobrazovací metody jsou využívány pro vyšetřování anatomie srdce a funkce myokardu u nemocných s postižením koronárních tepen, s ischemickou chorobou srdeční, s onemocněním chlopní, s vrozenými srdečními vadami, s kardiomyopatií, s plicní hypertenzí i se srdečním selháním. Zajímavý je rozvoj zcela nových vyšetřovacích technik, které umožňují například zobrazování intrakardiální anatomie a vektorové mapování průtoku krve srdcem. Tato novější metoda přináší nové možnosti vyšetřování změn proudění krve v oblasti srdečního hrotu u nemocných se sférickou remodelací levé komory srdeční. Tento příklad uvádíme pouze pro demonstraci nesmírné specializace této oblasti zobrazování, s  velmi rychlým rozvojem, často vysoce náročné na porozumění. Speciální číslo Cor et Vasa zaměřené na zobrazovací metody připravila skupina zkušených autorů z několika zemí. Je pro nás ctí, že hostujícími editory jsou Michal Tendera, předseda Evropské kardiologické společnosti (ESC) v letech 2004–2006, a jeho spolupracovník Wojciech Wojakowski, oba z Polska. Pod jejich vedením se podařilo připravit články, ve kterých se autoři věnují řadě zobrazovacích metod současné kardiologie. Připravili společně také první velmi pěkné sdělení o roli zobrazovacích metod u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) vycházející z několika doporučených postupů ESC (pro léčbu stabilní ICHS, akutních koronárních syndromů a provádění revaskularizace u ICHS). Druhé sdělení je věnováno echokardiografii, metodě, která se neustále zlepšuje a rozvíjí jak v samotné kvalitě zobrazení, tak v prostorovém rozlišení a dalších vlastnostech. Například hodnocení deformace myokardu metodou „speckle tracking“ přináší nové informace v hodnocení kontrakce levé komory srdeční. Řadu novinek v této oblasti shrnuje přehledový článek Reginy Votavové a spol. z České republiky. Další český autor Viktor Kočka sepsal velmi pěkné sdělení o „staré dobré koronární angiografii“ v článku nazvaném „Koronarografie – veterán ve skvělém stavu“. Ukazuje trvalý velký význam této diagnostické metody ve vyšetřování nemocných se stenózující koronární aterosklerózou. Jeho článek je pak následován dalším rukopisem z České republiky – Petr Kuchynka se zaměřil na koronární angiografii prováděnou metodou výpočetní tomografie. CT koronarografie je v současné době používána v řadě indikací, velmi přínosná je především v diagnostice významných i nevýznamných koronárních lézí u nemocných se stabilní anginou pectoris. Metaanalýzy řady randomizovaných studií potvrdily, že CT koronarografie je metoda bezpečná, která například usnadňuje diagnostické rozhodování u nemocných s akutníni bolestmi na hrudníku na oddělení akutními příjmů. Také hodnocení kalciového skóre patří k metodám, které jsou stále více používány ve stratifikaci rizika nemocných s ischemickou chorobou srdeční, souhrn této problematiky je v článku polské autorky Zofie Parma. Novější invazivní metody, umožňující dříve neznámý pohled do koronárních tepen a také do jejich stěny, představují intravaskulární ultrazvuk, optická koherenční tomografie a spektroskopie věnčitých tepen. Tyto techniky popisuje Tomasz Roleder z Polska, a zdůrazňuje jejich význam v některých indikacích a v kontrolách intervenčních výkonů, jsou také používány například v dlouhodobějších studiích zaměřených na sledování regrese aterosklerózy při podávání různých medikací. Mohou sledovat anatomické i funkční změny stěny koronárních tepen, pomáhají také v rozlišení typů aterosklerotických plátů – stabilní, nestabilní – hodnotí jejích složení. Novinky z oblasti hodnocení perfuze myokardu u ischemické choroby srdeční shrnuje v následujícím článku Magdalena Kostkiewicz také z Polska. Další polský autor Mateusz Śpiewak se pak věnuje vyšetřování srdce magnetickou rezonancí (MR), která se z výzkumné metody stala jednou ze základních zobrazovacích modalit klinické kardiologie. Autoři přehledně shrnují všechny aspekty magnetické rezonance – vyzdvihují hlavní přednosti této zobrazovací metody, vysokou rozlišovací schopnost a možnost posouzení tkáňových charakteristik a jejich změn. Magnetická rezonance se dnes běžně užívá jak u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, tak se řadou dalších onemocnění, kardiomyopatií, myokarditidami, metabolickými chorobami srdce, jako je například Fabryho choroba, ale i řada dalších. Udo Sechtem z Německa je autorem excelentní review, ve které přináší odpověď na důležitou otázku, zda je multimodální zobrazování u koronárního postižení správnou cestou ke správné diagnóze. Posledním sdělením je pak práce Tomáše Skály z České republiky, zaměřená na jinou oblast zobrazovacích metod v kardiologii – na elektromechanické mapování v elektrofyziologickém vyšetřování u arytmií. Z uvedeného přehledu je patrné, že toto speciální číslo Cor et Vasa přináší články, které jsou souhrnem jedné diagnostické oblasti kardiologie, a přinášejí tedy poznatky týkající se řady zobrazovacích metod současné kardiologie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Redakční rada doufá, že toto téma zaujme naše čtenáře a poskytne jim dobrý zdroj informací, který budou moci využít při indikacích uvedených vyšetřovacích metod u svých nemocných.

Z anglického originálu online verze článku přeložil autor.