ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tiráž

Obsah

Obsah

Původní sdělení | Original research article

Analýza farmakoterapie u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe

(Analysis of arterial hypertension pharmacotherapy in patients with obstructive sleep apnea syndrome)

Milan Sovaa, Eliška Sovováb, Milada Hobzováa, Karel Urbánekc, Jana Zapletalovád, Monika Kamasováb, Denisa Barinováe, Barbora Gottfriedováe, Irena Kucaf, Vítězslav Koleka 
a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Ústav farmakologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
d Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
e Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
f Saba University School of Medicine, Saba, Dutch Caribbean, Nizozemsko

Determinanty tlakové reakce na dynamickou zátěž

(The determinants of blood pressure response to exercise)

Vladimír Tuka, Ján Rosa, Marika Dědinová, Martin Matoulek 
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Incidencia a rizikové faktory delíria u pacientov po kardiochirurgických operáciách: modifikovateľné a nemodifikovateľné faktory

(Incidence and risk factors of delirium in patients after cardiac surgery: Modifiable and non-modifiable factors)

František Sabola, Boris Bilýa, Panagiotis Artemioua, Adrián Kolesára, Pavol Törökb, Miroslava Bilecová-Rabajdovác, Peter Kolarčíkd, Ján Luczya
a Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH a.s., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
b Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH a.s., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
c Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
d Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Klinický význam resekce versus ponechání ouška levé síně při chirurgické ablaci fibrilace síní

(Clinical impact of left atrial appendage resection versus preservation during surgical ablation of atrial fibrillation)

Vojtěch Kurfirsta,b, Bohuslav Kutaa, Júlia Čanádyováa, Aleš Mokráčeka,b
a Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
b Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika

Endovaskulární léčba koarktace aorty u dospělých

(Endovascular management of coarctation of the aorta in adult patients)

Jiří Novotný, Jan H. Peregrin
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Odborné stanovisko | Expert consensus statement

Aktualizované stanovisko České společnosti pro hypertenzi k provádění renálních denervací u rezistentní hypertenze

(An update of the expert consensus statement of the Czech Hypertension Society on renal denervation in resistant hypertension)

Jan Filipovskýa, Václav Monhartb, Jiří Widimský jr.c
a II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika 
b Interní klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha; Synlab Czech s.r.o., Nefrologická ambulance Praha, Česká republika
c Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace.

Připraven Českou kardiologickou společností 

(Summary of the 2014 ESC Guidelines on non-cardiac surgery: Cardiovascular assessment and management. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Hana Skalickáa, Zuzana Moťovskáb, František Toušekc
a Kardioambulance s.r.o., Praha, Česká republika 
b Kardiocentrum III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika 
c Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika 

Přehledový článek | Review article

Kadmium-zinek-telluridové SPECT kamery – nové perspektivy nukleární kardiologie

(Cadmium–zinc–telluride SPECT scanners – New perspectives in nuclear cardiology)

Vladimír Kincla,b, Adéla Drozdováa,b, Jiří Vašinaa,c, Roman Panovskýa,b, Milan Kamíneka,d
a Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
d Klinika nukleární medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Farmakoterapie hypertrofických kardiomyopatií – co o ní v současnosti víme?

(Medical treatment of hypertrophic cardiomyopathy – What do we know about it today?)

Pavel Gregor, Karol Čurila
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika  

Kasuistika | Case report

Korekce parciálního anomálního žilního návratu z levé plíce u pacienta po uzávěru defektu septa síní

(Repair of a partial anomalous venous return from the left lung in a patient after atrial septal defect closure)

Vilém Rohna, David Janáka, Jan Horákb
a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Perzistující levostranná horní dutá žíla, nepřítomnost pravostranné horní duté žíly a koronarobronchiální píštěl: hodný, zlý a ošklivý (kasuistika a přehled literatury)

(Persistent left superior vena cava, absent right superior vena cava and coronary-bronchial fistula: The good, the bad and the ugly (case report and review of literature))

Jiří Plášeka,b, Tomáš Veisera, David Šipulaa, Miroslav Homzaa,b
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika

Kardiotoxicita tisu červeného

(Cardiotoxicity of yew) 

Ondřej Piskača, Jan Stříbrnýb, Hana Rakovcovác, Martin Malýa
a Kardiologické oddělení, Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Vojenský ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

49. výroční sjezd Association for European Paediatric and Congenital Cardiology v Praze

Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Rivaroxaban: napříč spektrem indikací a profilů pacientů

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Katetrizační a miniinvazivní zákroky na aortální a mitrální chlopni

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Dabigatran v praxi – celosvětové setkání odborníků věnované antikoagulační léčbě

Zpráva o knize

Moje vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Aktuální sdělení

Účinnost a bezpečnost inhibitoru proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 alirocumabu u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem: studie ODYSSEY COMBO I Michal Vrablík

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 13. ledna 2015 v Brně

Zapsali: P. Widimský, L. Klímová

Osobnosti

Zemřel prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC

(28. 5. 1929–20. 5. 2015)

Jiří Vítovec, Lenka a Jindřich Špinarovi