ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Profile of CZECH AF 2012. Profil pacientů s fibrilací síní užívajících antitrombotickou léčbu před zavedením nových antikoagulancií

(Profile of CZECH AF 2012. Profile of atrial fibrillation patients receiving antithrombotic therapy)

Jindřich Špinara, Jiří Vítovecb, Lenka Špinarováb, Viktor Musila
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Impact of patient-related and treatment-related factors on in-hospital mortality of patients with ST-elevation myocardial infarction: Data of Russian Acute Coronary Syndrome Registry

Olga M. Posnenkovaa, Anton R. Kiseleva, Yulia V. Popovaa, Vladimir I. Gridneva, Mikhail D. Prokhorovb, Pavel Ya. Dovgalevskya, Russian Registry of Acute
Coronary Syndrome Investigators

a Centre of New Cardiological Informational Technologies, Saratov Research Institute of Cardiology, Saratov, Russia
b Department of Nano- and Biomedical Technologies, Saratov State University, Saratov, Russia

Technické a bezpečnostní aspekty renální denervace

(Technical and safety aspects of renal denervation)

Karol Čurilaa,b, Ján Rosac,d, Petr Toušeka,b, Jiří Widimský jr.c,d, Petr Widimskýa,b
a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
b Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
c Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
d Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Katetrová renální denervace versus intenzifikovaná medikamentózní léčba u pacientů s rezistentní hypertenzí: design multicentrické randomizované studie PRAGUE-15

(Catheter-based renal denervation versus intensified medical treatment in patients with resistant hypertension: Rationale and design of a multicenter randomized study—PRAGUE-15)

Petr Toušeka, Jiří Widimský jr.b, Ján Rosaa,b, Karol Čurilaa, Marian Brannyc, Igor Nyklc, Miloš Táborskýd, Jan Václavíkd, Petr Widimskýa
a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
d I. interní-kardiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Střednědobá průchodnost a rizikové faktory uzávěru žilního štěpu po endoskopickém odběru: multivariantní analýza

(Midterm patency and risk factors for vein graft occlusion after endoscopic harvest)

Vojtěch Kurfirsta,c, Júlia Čanádyováa, Jiří Kubáleb, Petr Lhotákb, Aleš Mokráčeka,c
a Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
b Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Duální antiagregační terapie u pacientů s akutním koronárním syndromem léčených chirurgickou revaskularizací

(Dual antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome treated by surgical revascularization)

Jiří Pařenicaa,b,c, Petr Němecc,d
a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

The WOEST study: Critical considerations and applicability

Andrea Rubbolia, Raffaele De Caterinab,c
a Division of Cardiology, Laboratory of Interventional Cardiology, Maggiore Hospital, Bologna, Italy
b Institute of Cardiology and Center of Excellence on Aging, G. d’Annunzio University – Chieti, Italy
c Fondazione G. Monasterio – Pisa, Italy

Doporučení pro… | Guidelines

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ischemické choroby srdeční – 2013.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Michael Želízkoa, František Toušekb, Hana Skalickác
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Kardiocentrum – Kardiologie, Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
c Kardioambulance, s. r. o., Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Vzácná metastáza myxoidního liposarkomu do srdečního mezikomorového septa

(Rare myxoid liposarcoma metastasis to the interventricular septum of the heart)

Renata Virtováa, Tomáš Gazdiča, Jan Pirka, Radka Kočkováa, Otakar Bělohlávekb, Kateřina Kamarádovác, Kateřina Kubáčkovád, Dana Kautznerováe, Jan Vydraf, Josef Kautznera
a Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Oddělení nukleární medicíny – PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
c Ústav patologie a molekulární medicíny, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
d Radioterapeuticko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
e Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
f Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Nová Ves pod Pleší, Česká republika

Dopis předsedy

Cor et Vasa. Osobní dopis předsedy ČKS všem vědecky (publikačně) aktivním členům společnosti

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
Předseda ČKS 2011–2015

Ze života společnosti

Životní výročí pana profesora MUDr. Jiřího Kvasničky, CSc.

Michael Aschermann

Profesorka Hana Rosolová slaví významné životní jubileum

Jan Filipovský

Michael Aschermann a výbor ČKS

Významné životní výročí (70 let) prof. MUDr. Jana Dominika, CSc.

Jan Harrer a spolupracovníci

Zpráva o knize

Jiří Widimský a kolektiv: Srdeční selhání

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

Aktuální otázky protidestičkové léčby

zpracovala MUDr. Zuzana Zafarová

Komplexní prevence cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní

zpracovala MUDr. Zuzana Zafarová

Nová antikoagulancia u fibrilace síní – kdo vítězí?

zpracovala MUDr. Zuzana Zafarová

Trandolapril je vhodnou volbou u hypertoniků s metabolickým syndromem či s rizikem rozvoje diabetu a u pacientů se srdečním selháním po infarktu myokardu

MUDr. Zuzana Zafarová

Rivaroxaban přináší výhody u pacientů s fibrilací síní i v prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Reklamní sdělení

Posouváme hranice kardiovaskulární prevence dál – první fixní trojkombinace antihypertenziv perindopril + amlodipin + indapamid v boji proti neuspokojivé kompenzaci hypertenze a reziduálnímu kardiovaskulárnímu riziku

MUDr. Zuzana Zafarová

Rubrika kardiologických sester

Zkušenosti s implantabilními kardiovertery-defibrilátory u dětí do deseti let věku v Dětském kardiocentru

Jana Hojerová, Olga Spurná, Peter Kubuš
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 27. 11. 2013 v hotelu Diplomat Praha

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 4. 2. 2014 v kanceláři ČKS v Brně

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová