ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Zavádění perkutánních koronárních intervencí v Rusku u pacientů s akutními koronárními syndromy a klinické faktory, které ovlivňují rozhodovací proces

(Implementation of percutaneous coronary interventions in patients with acute coronary syndrome in Russia and clinical factors influencing decision making)

Anton R. Kiselev, Yulia V. Popova, Olga M. Posnenkova, Vladimir I. Gridnev, Pavel Ya. Dovgalevsky;
investigátoři Ruského registru akutních koronárních syndromů

Centre of New Cardiological Informational Technologies, Saratov Research Institute of Cardiology, Saratov, Rusko

Distribuce elektrických rekonexí po izolaci plicních žil s použitím radiofrekvenčního cirkulárního multielektrodového ablačního katetru

(Distribution of electrical reconnection after pulmonary vein isolation using a duty-cycled radiofrequency circular ablation catheter)

Alan Bulavaa,b, Jiří Haniša
Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika
b Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Současné a budoucí strategie katetrizační ablace fibrilace síní

(Current status and future catheter ablation strategies in atrial fibrillation)

Lukas Fiedler, Charlotte Eitel, Sascha Rolf, Phillip Sommer, Thomas Gaspar, Emmanuel Koutalas, Arash Arya, Gerhard Hindricks, Christopher Piorkowski
Oddělení elektrofyziologie, Kardiocentrum, Lipská univerzita, Lipsko, Německo

Vrozené koronární anomálie

(Congenital coronary anomalies)

Leoš Plevaa,c, Tomáš Jonsztab, Pavel Kuklaa
Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika

 

Dosažení cílové dávky beta-blokátorů u starších pacientů s chronickým srdečním selháním

(Reaching betablockers target dose in elderly patients with chronic heart failure)

Filip Málek
Ambulance srdečního selhání a hypertenze, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Doporučení pro… | Guidelines

Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní.

Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností

(European Heart Rhythm Association practical guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Miloš Táborskýc
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu – 2013.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: Prepared by the Czech Society of Cardiology) 

Miloš Táborskýa, Josef Kautznerb
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Chirurgický manažment pacienta s kombinovanou patológiou srdca a nádorom pľúc. Simultánny aortokoronárny bypass, náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne a resekcia pľúc

(Surgical management of a patient with combined heart pathologies and lung cancer. A simultaneous coronary artery bypass surgery, aortic valve replacement, tricuspid valve repair and pulmonary resection)

František Sabola, Tomáš Toporcera, Adrián Kolesára, Jozef Belákb, Ján Luczya
Klinika srdcovej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, Slovensko
b II. chirurgická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovensko

Útlak levé síně mediastinálním abscesem – kasuistika a přehled literatury

(Mediastinal abscess compressing the left atrium: A case report and literature review)

Jan Simonidesa, Josef Šachb, Blanka Rosovác
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Ústav patologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
c Ústav patologie, Thomayerova nemocnice, Praha

Echokardiografický obraz „trojlístku“ mitrální chlopně u pacienta po myektomii pro hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii

(“A trefoil sign” in patient with myectomy for hypertrophic obstructive cardiomyopathy)

Katarína Hladká, David Zemánek, Josef Veselka
Kardiologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Zpráva o knize

Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach: Lege artis v medicíně

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané ve dnech 10.–11. 10. 2013 v Mikulově

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová

Advertorial

EPITOME-2, studie s tranzicí z termonestabilního na termostabilní epoprostenol u plicní arteriální hypertenze (komentář)

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Macitentan a termostabilní epoprostenol v léčbě plicní arteriální hypertenze

Podle přednášek prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc. (Komplexní kardiovaskulární centrum VFN, Praha), doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D. (Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha) a MUDr. Davida Ambrože (II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha) prezentovaných v rámci 8. symposia Pracovní skupiny plicní cirkulace České kardiologické společnosti 17. ledna 2014 ve Špindlerově Mlýně připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Abstrakta odborných akcí

16. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

27.–28. 2. 2014, Evropské školicí centrum Litomyšl

Rubrika kardiologických sester

Zápis ze schůze výboru Pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS konané dne 5. 5. 2013 v Brně

Zapsaly: L. Klemsová, D. Hetclová