ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

Czech Inflammatory Cardiomyopathy Immunosuppression Trial (CZECH-ICIT): Randomizovaná, multicentrická studie srovnávající vliv dvou schémat kombinované imunosupresivní terapie v léčbě zánětlivé kardiomyopatie: cíle a design studie

(Czech Inflammatory Cardiomyopathy Immunosuppression Trial (CZECH-ICIT): Randomized, multicentric study comparing the effect of two regimens of combined immunosuppressive therapy in the treatment of inflammatory cardiomyopathy: The aims and design of the trial)

Tomáš Palečeka,c, Jan Krejčíb,c,  Ladislav Pecenc, Hana Kostkovác, Petr Kuchynkaa,c, Hana Poloczkováb,c, Adam Svobodníkc za kolektiv řešitelů studie CZECH-ICIT
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika
c International Clinical Research Center, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Aortic valve repair in patients with aortic regurgitation: Experience with the first 100 cases

Tomáš Holubeca,b, Pavel Žáčekb, Martin Tunab, Jan Dominikb, Jan Harrerb, Petr Telekešc, Pavel Nedbalc, Jan Vojáčekb
a Department of Cardiovascular Surgery, University Hospital Zurich, Curych, Švýcarsko
b Kardiochirurgická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c Klinika kardiologie, Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec, Česká republika

Vztah mezi eosinofily a „non-dipper“ hypertenzí

(The relationship between eosinophil and nondipper hypertension)

Mustafa Kuzeytemiz, Mehmet Demir, Muhammed Şentürk
Kardiologická klinika, Bursa Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Bursa, Turecko

Využití hustoty plicní tkáně měřené pomocí CT při scintigrafii plicní perfuze metodou SPECT/CT pro odlišení embolie do plicnice od chronické obstrukční plicní nemoci – pilotní studie

(Lung tissue density measured by low-dose CT during pulmonary perfusion SPECT/CT as a tool for differentiation pulmonary embolism from chronic obstructive pulmonary disease – A pilot study)

Otto Lang, Helena R. Balon, Renata Píchová, Hana Křížová, Ivana Kuníková
Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Diagnostika a léčba akutní plicní embolie

(Diagnosis and treatment of acute pulmonary embolism)

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Využití stanovení plazmatických D-dimerů v diagnostice akutní disekce hrudní aorty

(Utility of plasma D-dimer levels in the diagnosis of acute aortic dissection)

Marian Levčíka, Jiří Kettnera, Antonín Jaborb, Josef Kautznera
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Perkutánní koronární intervence přes radiální tepnu – za současných podmínek povinná, nebo volitelná? Názor z Polska

(Percutaneous coronary interventions via the radial approach – Mandatory or elective in the current circumstances–A Polish perspective)

Grzegorz Kubiaka, Magdalena Traczewskab
a II. kardiologická klinika, Slezská lékařská univerzita, Zabrze, Polsko
b Radiologická klinika, Slezská lékařská univerzita, Zabrze, Polsko

Co je nového v prevenci infekční endokarditidy?

(What’s new in the prevention of infective endocarditis?)

Pavel Gregor
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika

Syndrom Brugadových – co je nového?

(What is new in Brugada syndrome?)     

Ondřej Bolek, Dan Marek a Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Kasuistika | Case report

Re-expanzný pľúcny edém – fatálna komplikácia po resekcii mediastinálneho tumoru

(Re-expansion pulmonary oedema–fatal complication of mediastinal tumour removal)

Enikő Havránkováa, Emőke Šteňováb, Ingrid Olejárováa
a Oddelenie ansteziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko
b I. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava, Slovensko

Ruptura komorového septa s hemodynamicky významným levopravým zkratem, infarkt myokardu pravé komory, přechodná atrioventrikulární blokáda III. stupně a rozvoj aneurysmatu levé komory jako komplikace subakutního infarktu myokardu spodní stěny s poinfarkto

(Ventricular septal rupture with hemodynamically important left-to-right shunt, right ventricular myocardial infarction, transient type III atrioventricular block and the development of left ventricular aneurysm as a complication of sub-acute myocardial infarction of the bottom wall accompanied by post-infarction unstable angina pectoris)

Ondřej Boleka, Martin Hutyraa, Markéta Kaletováa, Jiří Ostřanskýa, Marcela Škvařilováa, František Kováčika, Jan Přečeka, Marie Černáb, Martin Köcherb, Zbyněk Tűdösb, Vladimír Lonskýc, Petr Šantavýc, Miloš Táborskýa
I. interní klinika – kardiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Terapeutická perkutánní transluminální angioplastika s implantací stentu do stenotické vena cordis magna u pacienta s dilatační kardiomyopatií přijatého k implantaci biventrikulárního kardiostimulátoru

(Therapeutic percutaneous transluminal angioplasty with a stenting procedure of a stenosed great cardiac vein in a patient with dilated cardiomyopathy submitted to biventricular pacemaker implantation)

Wojciech Jacheć, Celina Wojciechowska, Andrzej Tomasik, Anna Gała, Grzegorz Kubiak, Damian Kawecki, Krystyna Krzemień-Wolska, Ewa Nowalany-Kozielska
II. kardiologická klinika, Slezská lékařská univerzita, Zabrze, Polsko

Z kongresů, konferencí, symposií

Zpráva z kongresu European Society for Vascular Surgery 2013 v Budapešti

MUDr. Slavomír Rokošný
Klinika transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zpráva z 27. kongresu European Association for Cardio-Thoracic Surgery (Vídeň, Rakousko)

MUDr. Vojtěch Kurfirst
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Aktuální sdělení

Preventivní kardiologie v praxi

Martina Vitáskováa, Pavel Suchánekc, Jaroslava Štochlováa, Irena Houškováa, Alena Karbanováa, Irena Masákováa, Martin Kleissnerb, Martin Bláhab, Jan Benešb, Renata Langováb, Veronika Hoškováb, Olga Řehákováb, Věra Adámkováa
Pracoviště preventivní kardiologie, Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Klinika kardiologie, Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Rubrika kardiologických sester

Kvalita života mladších nemocných po prodělaném infarktu myokardu

Petra Fujanová, Milan Hromádka, Richard Rokyta, Pavlína Mokrejšová, Ladislava Vodičková

Mgr. Petra Fujanová 
Kardiologická JIP, Komplexní kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Plzeň

Advertorial

Zpráva ze symposia společnosti Actelion na kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), Amsterdam, 2. 9. 2013.

Macitentan snižuje morbiditu a mortalitu pacientů s plicní arteriální hypertenzí.

 

Komentář ke Zprávě ze symposia společnosti Actelion na kongresu ESC 2013

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Fibrilace síní a arteriální hypertenze: maligní kombinace s vysokým kardiovaskulárním rizikem – význam antikoagulační léčby

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 10. 9. 2013 v Praze

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová