ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

Obsah | Contents

Původní sdělení | Original research article

The use of revascularization strategies in patients with acute coronary syndromes admitted to hospitals without catheterization facilities: Results from the ALERT-CZ registry

Petr Widimskýa, Jana Zvárováb, Zdeněk Monhartc, Petr Janskýd jménem řešitelů registru ALERT-CZe

a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b EuroMISE centrum, Ústav informatiky, Akademie věd ČR, Praha, Česká republika
c Interní oddělení, Nemocnice Znojmo, Znojmo, Česká republika
d Kardiochirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
e Viz apendix pro úplný seznam řešitelů registru

Could severity of mitral annular calcification predict other left sided structural or functional abnormalities?

Ahmed M. Abdel-Salam, Mohamed abdel-Zaher Abdallah

Cardiology Department, Ain Shams Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Odborné stanovisko ČKS | Expert consensus statement

Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel. Odborné stanovisko České kardiologické společnosti – novelizace 2012

(Assessing cardiac patients for fitness to drive motor vehicles.
Expert consensus statement of the Czech Society of Cardiology—2012 update)

Jaromír Hradeca, Miloš Táborskýb, František Toušekc, Hana Skalickád

a III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
d Kardioambulance, s. r. o., Praha, Česká republika

Akutní koronární syndromy s pokračující ischemií myokardu versus akutní koronární syndromy bez pokračující ischemie. Nová klasifikace akutních koronárních syndromů by měla nahradit starou klasifikaci založenou na přítomnosti nebo nepřítomnosti elevace ús

(Acute coronary syndromes with ongoing myocardial ischemia (ACS with OMI) versus acute coronary syndromes without ongoing ischemia (ACS without OMI).
The new classification of acute coronary syndromes should replace old classification based on ST segment elevation presence or absence—Expert consensus statement of the Czech Society of Cardiology)

Petr Widimskýa, Richard Rokytab, Josef Šťásekc, Jan Bělohlávekd, Pavel Červinkae, Petr Kalaf jménem České kardiologické společnostig

a III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
d II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
e Klinika kardiologie, Univerzita J. E. Purkyně a Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika 

f Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
g Členové výboru České kardiologické společnosti, kteří podporují toto odborné stanovisko, jsou uvedeni v Poděkování.

Doporučení pro… | Guidelines

Třetí univerzální definice infarktu myokardu

(Third universal definition of myocardial infarction)

Jan Vojáčeka, Petr Janskýb, Tomáš Janotac

a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
b Kardiochirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika
c  III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review article

Izolovaná non-kompaktní kardiomyopatie: přehled problematiky

(Isolated non-compaction cardiomyopathy: A review)

Renata Virtováa, Miloš Kubáneka, Marek Šramkoa, Luděk Voskaa,b, Dana Kautznerováa,c, Josef Kautznera 

a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Oddělení klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Základna radiodiagnostiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Coronary artery ectasia

Ozgur Ulas Ozcan, Sadi Gulec

Department of Cardiology, Ankara University, Ankara, Turkey

Homocysteine and venous thromboembolism — Is there any link?

Jana Hirmerová

II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Arteriální hypertenze a chronické srdeční selhání

(Arterial hypertension and chronic heart failure)

Filip Málek

Ambulance srdečního selhání a hypertenze, Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Parciální subakutní trombóza lékového stentu v angioCT a IVUS obraze

(Partial subacute thrombosis of drug eluting stent in CT coronarography and IVUS image)

Leoš Plevaa, Tomáš Jonstab, Peter Blaškoa, Petr Bergerc, Pavel Kuklaa
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Koincidencia bikuspidálnej aortálnej chlopne a hypertrofickej kardiomyopatie a význam magnetické rezonancie v jej diagnostike

(Coincidence of bicuspid aortic valve presence and hypertrophic cardiomyopathy, and significance of magnetic resonance in its diagnostics)

Branislav Obžut, Peter Blaško, Martin Porzer
Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Biventricular Takotsubo syndrome in a patient with coronary abnormality and end-stage renal disease

Ferit Onur Mutluera, Rosalinda Madonnab,c, Cihan Cevikb, Maher M. Nasserb, Raffaele De Caterinac
a Department of Cardiology, Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, Istanbul, Turkey
b Texas Heart Institute and St. Luke’s Episcopal Hospital, Houston, TX, USA
c Institute of Cardiology, G. d’Annunzio University, Chieti, Italy

Přínos dálkové monitorace v časné diagnostice výbojů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru u pacienta se srdeční resynchronizační terapií

(Contribution of remote monitoring to the early diagnosis of implantable cardioverter-defibrillator shocks in the patient with cardiac resynchronisation therapy)

Klaudia Židová, Miroslav Novák, Jolana Lipoldová
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, International Clinical Research Center, Brno, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Evidence v medicíně

Komentář k současné koncepci klinických studií a jejich prospěšnosti

Dr. Med. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH‑4153 Reinach, Švýcarsko

Další informace

BIOMEDICAL PAPERS 157(1), 2013

(Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc, Czech Repub 2013 March;157(1):1–89)

Prof. MUDr. Vilím Šimánek,
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Z kongresů, konferencí, symposií

V. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí v Brně

prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
II. chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Zpráva z 2. kongresu International Society for Vascular Surgery

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
II. chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Advertorial

Apixaban: kvalitní možnost nejen pro pacienty, jimž se bojíme podávat warfarin

Kardiovaskulární riziko u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a možnosti jeho ovlivnění

MUDr. Zuzana Zafarová

13. komnata fibrilace síní? Ischemická cévní mozková příhoda!

Převzato a upraveno ze Sjezdových novin, XXI. výroční sjezd ČKS; č. 3, pondělí 6. 5. 2013, str. 9

Specifické populace se STEMI a jejich léčba

MUDr. Zuzana Zafarová

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 26. 2. 2013 v Praze

Zapsali: P. Widimský, P. Riebauerová