ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

06–07

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Úvodník

Miloš Táborský

Původní sdělení | Original contributions

Léčba obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP ventilace v kontextu autonomní regulace srdeční frekvence

Jan Galuszka1, Milada Hobzová2, Kateřina Langová3, Miloš Táborský1, Ivana Buriánková1, Soňa Panáková2
1 I. interní klinika – kardiologická, 2 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 3 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Radiační zátěž katetrizujícího při koronarografi i a koronární intervenci: srovnání levostranného radiálního a femorálního přístupu

Roman Štípal¹, Jiří Ostřanský¹, David Richter¹, Martin Sluka¹, Marcela Škvařilová¹, Martin Zaoral², Miloš Táborský¹
¹ I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
² Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Naše zkušenosti s perkutánní implantací aortální chlopně (TAVI)

Jiří Ostřanský1, Martin Sluka1, Marek Richter1, Martin Hutyra1, Kateřina Maderová2, Vladimír Lonský2, Roman Štípal1, David Richter1, Miloš Táborský1
1 I. interní klinika – kardiologická, 2 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Vliv biokompatibilně potaženého setu pro mimotělní oběh na hodnotu fi brinogenu stanoveného metodou TEG-funkční fi brinogen – předběžné výsledky

Ivo Fluger1, Kateřina Maderová1, Martin Šimek1, Roman Hájek1, Vladimír Lonský1, Jana Zapletalová2
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
2 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Endoskopický odběr vena saphena magna

Pětileté výsledky

Martin Šimek1, Marek Gwozdziewicz1, Pavel Marcián1, Kateřina Langová2, Petr Šantavý1, Andrea Steriovský1, Ivo Fluger1, Vladimír Lonský1
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 2 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Chirurgické možnosti implantace levokomorové elektrody pro srdeční resynchronizační léčbu

Petr Šantavý1, Marián Fedorco2, Vladimír Lonský1
1 Kardiochirurgická klinika, 2 I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Využití spironolaktonu v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Jan Václavík, Eva Kociánová, Miloš Táborský
Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Akutní plicní embolie a foramen ovale patens – opomíjená riziková asociace

Martin Hutyra, David Vindiš, Daniel Šaňák1, Tomáš Skála
I. interní klinika – kardiologická, 1Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Syndrom vlny J (Osbornova vlna)

Petr Heinc, Tomáš Skála, Miloš Táborský
1. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Absence efektu srdeční resynchronizační léčby u části nemocných – stále nevyřešený problém

Miloš Táborský, Vlastimil Doupal
1. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Chemokin MCP-1 a ateroskleróza

Jana Petřková
I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Role real-time 3D echokardiografi e při hodnocení síňových struktur

Dan Marek
I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Septální stimulace pravé komory srdeční

Tomáš Minařík, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Psychosociální faktory jako možné rizikové faktory náhlé srdeční smrti

Eliška Sovová1,2, Kateřina Ivanová3,4, Jana Ondrušková1, Dalibor Pastucha2
1 I. interní klinika – kardiologická, 2 Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 3 Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, 4 Ústav zdravotnického managementu, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Paradoxní embolizace do koronárních tepen – neobvyklá příčina akutního infarktu myokardu

Martin Sluka,* Jiří Ostřanský, David Richter, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
* V současné době: Division of Cardiology, Glenfi eld Hospital, Leicester, Velká Británie

Kompletní kardiochirurgická implantace biventrikulárního defi brilátoru – mezioborová spolupráce kardiochirurga a arytmologa

Martin Kaláb1, Marián Fedorco2, Vilém Bruk1, Miloš Táborský2, Vladimír Lonský1
1 Kardiochirurgická klinika, 2 I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Má každý pacient nárok být operován od chirurga, který to nejlépe umí?

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, FN u sv. Anny, Brno

Jako sedm statečných…

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF a FN Olomouc

Ze života společnosti

K životnímu jubileu prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESC

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Z kongresů, konferencí, symposií

„Mozaika kardiovaskulárních onemocnění aneb Co nám ve farmakoterapii chybělo“

Symposium fi rmy ABBOTT na výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Jindřich Špinar
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU, Brno

Srdeční frekvence a prognóza nemocných s chronickým srdečním selháním

Další informace

Blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze

4. ročník Rokitanského dne v Hradci Králové

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.,
I. interní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 5. 4. 2011 v Brně

I. Pavézková, M. Aschermann

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 4. 5. 2011 v Brně

P. Widimský, I. Pavézková