ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

03

Obsah

Obsah

Přehledový článek | Review

Antagonisté aldosteronových receptorů v léčbě chronického srdečního selhání Výsledky nové studie EMPHASIS‑HF

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Prospektivní sledování periprocedurálních komplikací u pacientů podstupujících elektivní koronarografii a/nebo PCI

Vojtěch Novotný1, Michaela Riegerová2, Jan Matějka1,3, Petr Vojtíšek1, Ivo Varvařovský3, Vladimír Rozsíval3, Aleš Herman3
1 Kardiologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s.,
2 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice,
3 Kardio Troll, s. r. o., Pardubice, Česká republika

Prognostický význam plnicího tlaku levé komory při zátěži u pacientů se srdečním selháním

Zbyněk Pozdíšek1, Kateřina Langová2
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého,
2 Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Věnováno k 70. narozeninám prof. MUDr. Jana Černého, CSc. |
Dedicated to Prof. Jan Černý, MD, PhD, on his 70th birthday

Embolektomie plicnice se současnou suturou traumatické léze pravé komory – kasuistika

Jiří Pol, David Nešpor, Bořivoj Uchytil, Petr Malík, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Náhrada kořene aorty s reimplantací aortální chlopně – střednědobé výsledky tohoto typu záchovné operace aortální chlopně

Petr Fila, Petr Němec, Jiří Ondrášek, Bořivoj Uchytil
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Má vliv technika implantace náhrady aortální chlopně na osud pacienta po operaci?

Olga Ondrůšková, David Nešpor, Jan Černý, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Restituce funkce pravé komory po reoperaci nemocných s vrozenou srdeční vadou v dospělém věku

Renata Šreflová1, Petr Němec1, Roman Gebauer2, Jiří Ondrášek1, Josef Nečas1, Sylva Kovalová1, Marie Ošmerová1, Dušan Vršanský1
1 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno,
2 Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Krátkodobá mechanická srdeční podpora centrifugální pumpou Levitronix Centrimag

Vladimír Horváth, Petr Němec, Jiří Ondrášek, Jiří Slavík, Petr Pokorný, Petr Pavlík, Anita Betincová
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Neobvyklý zdroj kardioembolismu

Zdeněk Vavera1, Pavel Žáček2, Radek Pudil1, Jan Vojáček1
1 I. interní klinika, 2 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

Je těžká plicní hypertenze vždy kontraindikací k operaci?

Michael Jonák, Janka Škrobáková, Jan Pirk
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Neobvyklá manifestace koarktace aorty u dospělého

Martin Slabák, Martin Gřiva
Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Česká republika

Most k transplantaci srdce kombinací levosimendanu a biventrikulární stimulace u pacienta v terminální fázi refrakterního srdečního selhání

Dan Marek, Alan Bulava, Jan Lukl
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Quo vadis, editorial?

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc., se dožívá 70 let

Petr Němec

Významné životní jubileum profesora Pavla Braveného

Bohuslav Ošťádal

Doporučení pro…

Chronická plicní hypertenze

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti, 2010

Pavel Jansa1, Jana Popelová2, Hikmet Al‑Hiti3, Jaroslav Lindner4, Aleš Linhart1
1 II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
2 Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce,
3 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny,
4 II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

Špindlerův Mlýn patřil popáté plicní cirkulaci

Mgr. Jaroslav Hořejší

Rubrika kardiologických sester

Zpráva ze IV. kongresu kardiologických sester moravskoslezského regionu

Mgr. Ludmila Klemsová
koordinátorka odborných akcí PSOK ČKS

Postřehy ze IV. celostátní edukačně‑odborné konference kardiologických sester

MUDr. Jiří Leso
místopředseda PSOK ČKS

Recenze

Jan Dominik, Pavel Žáček: Heart Valve Surgery

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Pavel Homolka a kolektiv: Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 18. 1. 2011 v Praze

Zapsali: I. Pavézková, M. Aschermann

Abstrakta odborných akcí

XIV. kongres o ateroskleróze

9.–11. prosince 2010, hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn