ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kazuistika

Celý článek

Tumory srdca

Peter Gergely, Ladislav Gergely*, Igor Riečanský**, Gabriel Sojka, Ladislav Fábik*, Peter Verchovodko***, Tomáš Minárik****, Vratislav Feit*****
Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Levice, n. o., Levice, Slovenská republika, *Interní oddělení, Nemocnice Písek a. s., Písek, Česká republika, **Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, ***Klinika srdcovej chirurgie, ****Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovenská republika, *****Patologické oddělení, Nemocnice Písek a. s., Písek, Česká republika


Kardiálne tumory (KT) delíme na primárne a sekundárne. Sekundárne KT sú 20–40-krát frekventovanejšie ako primárne KT. V článku pojednávame o dvoch vlastných kazuistikách malignity srdca. V prvom prípade sa jednalo o recidívu karcinómu maternice intrakavitárnou metastázou pravej komory po 11 rokoch od hysterektómie a radioterapie. V druhom prípade o angiosarkóm pravej predsiene. Prípady sú zaujímavé rôznorodou históriou, podobným klinickým prejavom (embolizácia do pulmonálneho riečiska s dušnosťou) a ďalším veľmi odlišným osudom pacientiek.
Pacientky boli vyšetrené dostupnými metódami, okrem základného klinického vyšetrenia, laboratórnych vyšetrení, transtorakálnou echokardiografiou, špirálovým CT; ako posledné bolo prevedené u oboch histologické vyšetrenie.
Pacientka č. 1 – s recidívou karcinómu maternice intrakavitárnou metastázou bola na základe rýchlej diagnostiky a kooperácie s kardiochirurgom zbavená bezprostredného ohrozenia života, následne absolvovala šesť cyklov chemoterapie, do bu-dúcna zostáva otázna ďalšia onkologická stratégia a prognóza.
Pacientka č. 2 – s angiosarkómom pravej predsiene v priebehu niekoľkých dní progredovala do multiorgánového zlyhania a exitovala v priebehu necelých desiatich dní.
Kazuistika č. 1. potvrdila, že najlepšiu prognózu majú pacienti so sekundárnymi KT, u ktorých bolo možné radikálne odstránenie primárneho tumoru. Kazuistika č. 2 potvrdila rýchly priebeh angiosarkómu a veľmi zlú prognózu.

Klúčové slová:
Tumory srdca – Intrakavitárna metastáza – Angiosarkóm


 


Cardiac tumors

Gergely P, Gergely L*, Riečanský I**, Sojka G, Fábik L*, Verchovodko P***, Minárik T****, Feit V*****
Department of Internal Medicine, Levice Hospital with Policlinic, n. o., Levice, Slovak Republic, *Department of Internal Medicine, Písek Hospital, a. s., Písek, Czech Republic, **Department of Cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease, ***Department of Cardiac Surgery, ****National Institute of Oncology, Bratislava, Slovak Republic, *****Department of Pathology, Písek Hospital, a. s., Písek, Czech Republic


Cardiac tumors (CTs) are divided into primary and secondary ones. Secondary CTs occur 20–40 times more often compared with primary CTs. The paper presents our two case reports of cardiac malignancy. The first case involved uterine cancer via intracavitary metastasis of the right ventricle recurring at 11 years after hysterectomy and radiotherapy. The second case was right atrial angiosarcoma. We find the cases noteworthy because of their diverse history, similar clinical presentation (embolism into the pulmonary vessel bed and dyspnea) and the much different outcome of the two female patients.
The patients were examined using available techniques, i.e., in addition to basic clinical examination and laboratory investigations, by transthoracic echocardiography, spiral CT, with histology being the last investigation in both.
Patient 1 – with recurrent uterine cancer via intracavitary metastasis, prompt diagnosis and cooperation with a cardiac surgeon, averted imminent threat to the patient s life; subsequently, she had six cycles of chemotherapy. Future therapeutic strategy and the patient s prognosis remain open.
Patient 2 – with right atrial angiosarcoma progressed into multiorgan failure over a couple of days to die within less than 10 days.
Case report 1 supports the notion that patients with the best prognosis are those with secondary CTs, in whom radical removal of the primary tumor is possible. Case report 2 documents the rapid course of angiosarcoma and the very grim prognosis.

Key words:
Cardiac tumors – Intracavitary metastasis – Angiosarcoma
 

 

Cor Vasa 2007;49(10):373–377