ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Obsah

07-08/2009

Obsah

Stránka: 451, 453Celý článek

Úvodníky | Editorials

07-08/2009

Plicní hypertenze

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 454Abstrakt | Celý článek

Na jedno téma | On a single topic

07-08/2009

Plicní arteriální hypertenze

Pavel Jansa, David Ambrož, Pavel Poláček, Jana Marešová, Michael Aschermann, Aleš Linhart
Centrum pro plicní hypertenzi, 2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta ­Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 455-461Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Plicní hypertenze u chronické obstrukční plicní nemoci

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 462-469Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad

Jana Popelová, Štěpán Černý
Kardiocentrum, Oddělení kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 470-477Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Plicní hypertenze a chronické srdeční selhání

Hikmet Al‑Hiti, Vojtěch Melenovský, Jiří Kettner, Ivan Málek, Josef Kautzner, Marek Hrnčárek
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, Praha, Česká republika

Stránka: 478-480Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Michael Aschermann, Pavel Jansa, David Ambrož, Pavel Poláček, Jaroslav Lindner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 481-487Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Infekční komplikace dlouhodobé intravenózní léčby epoprostenolem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

David Ambrož, Pavel Jansa, Jana Marešová, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 488-490Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original contributions

07-08/2009

Výhody kanylace arteria axillaris dextra při operacích disekcí hrudní aorty postihujících aortální oblouk

Jaroslav Gaj, Radim Brát, Martin Kolek, Tomáš Daněk, Dana Šalounová*
Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, *Katedra matematiky, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, Česká republika

Stránka: 491-498Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Výsledky chirurgické léčby Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně

Sylvia Krupičková, Václav Chaloupecký, Tomáš Tláskal, Bohumil Hučín, Roman Gebauer, Gabriela Hrádková, Jana Popelová*, Štěpán Černý *, Tomáš Brychta**, Tomáš Minařík***, Jan Škovránek
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, *Nemocnice Na Homolce, Praha, **Fakultní nemocnice Brno, Brno, ***Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava‑Poruba, Česká republika

Stránka: 500-505Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Levosimendan v léčbě akutního srdečního selhání – zkušenosti z kardiologické kliniky

Roman Miklík, Jiří Pařenica, Marian Felšöci, Martin Poloczek, Ondřej Toman, Jindřich Špinar, Tomáš Brychta
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 507-512Abstrakt | Celý článek

Přehledové články | Reviews

07-08/2009

Intrakoronární aplikace kmenových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu, dosavadní klinické zkušenosti a perspektiva

Hana Skalická jr., Jan Horák, Michael Aschermann, Aleš Linhart, Petr Kobylka*
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Oddělení buněčné terapie, Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika

Stránka: 513-519Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

07-08/2009

Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie

Jan Vojáček, Pavel Nedbal*, Jan Dominik, Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiocentrum nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika

Stránka: 520-521Abstrakt | Celý článek

Komentář | Comment

07-08/2009

Komentář k článku K. Riegela:

Sekundární hypertenze u prolaktinomu, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51(5):354–359.

Stránka: 522Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránky k zamyšlení

07-08/2009

Srdeční vadu poznat mohl a měl, nikoli však musel

Stránka: 524-525Abstrakt | Celý článek

07-08/2009

Dne 16. července 2009 zemřel prim. MUDr. Jan Táborský, CSc.

Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.,
2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, VFN Praha, tosovskyjan@seznam.cz

Stránka: 526Abstrakt | Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

07-08/2009

Z kongresů, konferencí, symposií

II. odborná konference Ošetřovatelství v kardiologii
Heart Failure 2009
Den mladých kardiologů 2009

Stránka: 527-531Celý článek

Další informace

07-08/2009

Osvěta je základ prevence

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
předsedkyně nadačního fondu Pro srdce Hané

Stránka: 532 Abstrakt | Celý článek

Recenze

07-08/2009

Robert Wagner: Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, e-mail: petrasek@galen.cz a jvpetr@quick.cz

Stránka: 534Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

07-08/2009

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 13. května 2009 v Brně
Zápis z Valné hromady ČKS, konané dne 14. 5. 2009 v Brně
Zápis ze schůze pracovní skupiny Srdeční selhání, konané dne 11. 5. 2009

Stránka: 535-536Celý článek

Abstrakta

07-08/2009

Den mladých kardiologů 2009

17. 6. 2009, přednáškový sál Mendelova muzea, Brno

Stránka: 542-551Celý článek

07-08/2009

3. symposium pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti

9.–10. ledna 2009, Špindlerův Mlýn

Stránka: 552-556Celý článek