ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Tiráž

04/2009

Tiráž a obsah

Stránka: 249, 251, 253Celý článek

Úvodníky/Editorials

04/2009

Cor et Vasa – číslo zaměřené na kasuistická sdělení

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 254Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení/Original contributions

04/2009

Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního systému FilterWire EZTM

Josef Veselka, Petra Zimolová, Pavel Stanka, Lucie Martinkovičová, Daniela Černá, Jiří Fiedler, Petr Hájek, Martin Malý, David Zemánek, Radka Adlová, David Tesař*, Aleš Tomek**, Martin Šrámek**
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika zobrazovacích metod, **Neurologická klinika, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 255-259Abstrakt | Celý článek

04/2009

Historie chirurgické léčby transpozice velkých arterií v dětském věku a výsledky těchto operací u nás

Předneseno na II. Navrátilově dni v Brně 6. června 2008

Bohumil Hučín, Marie Voříšková, Milan Šamánek, Václav Chaloupecký, Oleg Reich, Jan Škovránek
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 260-267Abstrakt | Celý článek

04/2009

Charakteristika a farmakoterapie nemocných s chronickým systolickým srdečním selháním ischemické etiologie v České republice

Jaromír Hradec, John Wikstrand*, Lubica Černáková**
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, *Wallenberg ­Laboratory for Cardiovascular Research, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Švédsko, **AstraZeneca Clinical Research Unit, Praha, Česká republika

Stránka: 268-273Abstrakt | Celý článek

04/2009

Beneficial effect of antioxidants and polarized light on selected metabolic and echocardiographic parameters in diabetics

Patrik Palacka, Ján Murín*, Jarmila Kucharská, Iveta Waczulíková**, Katarína Dostálová***, Mária Čížová****, Štefánia Moricová***, Anna Gvozdjáková
Comenius University, Medical Faculty, Pharmacobiochemical Laboratory, 3rd Department of Medicine, *Comenius University, Medical Faculty, 1st Department of Medicine, **Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Division of Biomedical Physics, ***Angiology Outpatient Department, ****Diabetic Outpatient Department, Bratislava, Slovak Republic

Stránka: 274-278Abstrakt | Celý článek

Kasuistiky/Case reports

04/2009

Léčba závažné plicní hypertenze sildenafilem u kandidáta transplantace srdce pro pokročilé srdeční selhání

Milada Cihlová, Hikmet Al‑Hiti, Vojtěch Melenovský, Ivan Málek, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 279-281Abstrakt | Celý článek

04/2009

Amyloidóza, systémové onemocnění s méně obvyklým postižením srdce

Simona Michálková, Marek Janotka, Eva Mandysová, Karel Koubek, Jan Škoda, Hana Malíková*, Lucie Šedivá, Miloš Táborský
Kardiocentrum, *Oddělení radiodiagnostiky, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 282-284Abstrakt | Celý článek

04/2009

Popis jedné zástavy sinu

Andrej Myjavec, Jiří Kvasnička, Aleš Havlíček, Petr Vojtíšek
Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a. s., Pardubice, Česká republika

Stránka: 285-289Abstrakt | Celý článek

04/2009

Kombinovaná perkutánní intervence na koronárním a renálním řečišti

Michael Želízko, Martin Polák*, Martin Zatloukal*, Marcela Burgelová**
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *Interní oddělení Okresní nemocnice, Příbram, **Klinika nefrologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 290-293Abstrakt | Celý článek

04/2009

Pseudoaneurysma dolní stěny levé komory jako komplikace asymptomaticky proběhlého infarktu myokardu dolní stěny, kombinovaná s ischemickou mitrální insuficiencí

Radim Karlík, Martin Tesák, Ondřej Ludka, Tereza Poledníková*, Pavel Piler**, Petr Kala, Otakar Boček, Jindřich Špinar
Interní kardiologická klinika, *Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Stránka: 294-296Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

04/2009

Izolovaná infekční endokarditida trojcípé chlopně s protrahovanou pleuropneumonií

Jiří Král, Eva Kábrtová, Hana Sedláková, Jan Theuer*
3. interní klinika, *Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 297-298Abstrakt | Celý článek

04/2009

Raritní komplikace při uzávěru defektu septa síní Amplatzovým okluderem

Martin Běhounek, Antonín Novák, Radim Špaček, Marian Bystroń, Jozef Jakabčin, Jan Dvořák*, Pavel Červinka
Kardiologická klinika, *Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika

Stránka: 299-300Abstrakt | Celý článek

Komentáře/Comments

04/2009

Karotický stenting – „evidence based“ vs. realita

Komentář k práci autorů Veselka a spol.: Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního systému FilterWire EZTM, který je otištěn v tomto čísle Cor et Vasa na straně 255–259.

Michael Želízko
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 302-303Abstrakt | Celý článek

Dopisy/Letters

04/2009

Farmakoterapie po infarktu myokardu

Dopis ke stejnojmennému úvodníku Jiřího Vítovce a Jindřicha Špinara (Cor Vasa 2009;51(2):90–1)
Odpověď MUDr. Pavlu Jeriemu

Stránka: 304Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

04/2009

Co všechno (ne)víme o statinech

Prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.,
Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Stránka: 306Abstrakt | Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

04/2009

XXXIV. angiologické dny s mezinárodní účastí

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.,
2. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha, e‑mail: dkare@lf1.cuni.cz

Stránka: 307Abstrakt | Celý článek

Recenze

04/2009

Jan Lukl a spolupracovníci: Fibrilace síní

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 308Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

04/2009

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. února 2009 v Praze

Plánované výdaje ČKS na rok 2009
Udělování grantů ČKS od roku 2009

Stránka: 310-312Celý článek

04/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 313-314Celý článek

04/2009

Pokyny autorům/Instructions to Authors

Stránka: 315-316Celý článek