ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Tiráž

03/2009

Tiráž a obsah

Úvodníky/Editorials

03/2009

Aortální stenóza

Roman Čerbák
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Stránka: 183-186Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení/Original contributions

03/2009

Polymorfismy genů destiček spojované s aterotrombogenezí a jejich výskyt ve zdravé české populaci středního věku

Jan Kvasnička, Jaroslava Hájková, Petra Bobčíková, Daniela Dušková*, Šárka Poletínová*, Veronika Kieferová*, Zuzana Zenáhlíková, Ladislav Pecen
Trombotické centrum, *Fakultní transfuzní oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 187-193Abstrakt | Celý článek

03/2009

Sledování pacientů po uzávěru foramen ovale patens Amplatzovým okluderem

Miroslav Hudec, Jaroslav Januška, Jiří Kopecký*, Miloslav Dorda, Libor Škňouřil, Marian Branny
Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, *Interní oddělení, Šumperská nemocnice a. s., Šumperk, Česká republika

Stránka: 195-201Abstrakt | Celý článek

03/2009

Genové polymorfismy pro syntázu oxidu dusnatého dárce a koronární nemoc srdečního štěpu

Miroslav Kocík*,**, Jaroslav Hubáček***, Ivan Málek**, Bronislav Janek**, Michael Želízko**, Antonij Slavčev****, Libor Kolesár****, Věra Lánská*****, Jan Pirk******
*4. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, **Klinika kardiologie, ***Centrum experimentální medicíny, ****Oddělení imunologie, *****Oddělení statistiky, ******Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 202-209Abstrakt | Celý článek

Přehledové články/Reviews

03/2009

Aortální stenóza a výsledky studie SEAS – má smysl hypolipidemická léčba pacientů s aortální stenózou?

Kateřina Linhartová*,**, Roman Čerbák***, Gabriela Štěrbáková****
*Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole, **II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ***Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ****I. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Stránka: 210-211Abstrakt | Celý článek

Kasuistiky/Case reports

03/2009

Parciální poinfarktová ruptura stěny levé komory

Andreas Krüger, Petr Ošťádal, Štěpán Černý*, Pavel Štursa**, Miloš Táborský
Kardiologické oddělení, *Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, **Radiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 212-213Abstrakt | Celý článek

03/2009

Velmi pozdní trombóza lékem potaženého stentu. Přínos optické koherentní tomografie při hodnocení epitelizace

Radim Špaček, Pavel Červinka, Martin Kvašňák, Marian Bystroń
Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice a Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Stránka: 214-215Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

03/2009

Pozdní protézová endokarditida

Jiří Král, Vilém Rohn*
3. interní klinika, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 216-217Abstrakt | Celý článek

03/2009

Koronární spasmy

Jan Bělohlávek, Jan Horák, Jiří Humhal, Jiří Kettner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 218-219Abstrakt | Celý článek

Komentáře/Comments

03/2009

Ivabradin, srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko. Komentář ke studii BEAUTIFUL

Tomáš Štulc
3. interní klinika, Centrum preventivní kardiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 220-223Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

03/2009

Eubiotika neboli „dobrožilství“ jako paradigma preventivní kardiologie

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.

Stránka: 226Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro ...

03/2009

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Vypracované pracovní skupinou dětské kardiologie

Milan Šamánek, Zuzana Urbanová*, Oleg Reich, Ivana Rušavá**, Jan Škovránek, Petr Tax
Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole, *Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Privátní ambulance dětské kardiologie, Plzeň, Česká republika

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

 

Stránka: 227-235Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

03/2009

Devadesát let prof. MUDr. V. Ganze

MUDr. Pavel Jerie, Leimenstrasse 49
4153 Reinach, Švýcarsko

Prof. emer. MUDr. Karel Škarvan, FMH,
Department Anästhesie, Universitätsspital Basel, Švýcarsko

Stránka: 236-237Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

03/2009

II. edukačně‑odborná konference pracovní skupiny Ošetřovatelství České kardiologické společnosti

MUDr. Jiří Leso,
předseda pracovní skupiny Ošetřovatelství ČKS

Stránka: 238-239Abstrakt | Celý článek

Recenze

03/2009

J. Bogaert, S. Dymarkowski, A. M. Taylor (editors): Clinical Cardiac MRI

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha,

Stránka: 240Abstrakt | Celý článek

Další informace

03/2009

Nedostatek vitaminu D. Důležitý, častý a snadno léčitelný faktor?

Pavel Jerie

Stránka: 241Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

03/2009

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. ledna 2009 v Brně

Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny Intervenční kardiologie, která se konala dne 18. 11. 2008 v Brně

Stránka: 242-244Celý článek

Kalendář odborných akcí

03/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 245-246Celý článek