ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

07-08

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Od interny ke kardiologii, od kardiologie ke kardiovaskulární medicíně

Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Diagnostika a léčba kardiomyopatií v klinické praxi | The diagnosis and treatment of cardiomyopathies in clinical practice

Diagnostika a léčba nejčastější formy restriktivní kardiomyopatie: srdeční amyloidózy

Kateřina Linhartová
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Tachykardií indukovaná kardiomyopatie

Lucie Riedlbauchová
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Genetika kardiomyopatií

Pavol Tomašov
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Diagnostika a léčba non-kompaktní kardiomyopatie

Jiří Fiedler
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Arytmogenní kardiomyopatie

Jan Krejčí
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Diagnostika a léčba hypertrofi cké kardiomyopatie

Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Česká republika

Dilatační kardiomyopatie

David Zemánek
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Balonková valvuloplastika aorty u vysoce rizikových nemocných s aortální stenózou

Jiří Fiedler, Kateřina Linhartová, Petr Hájek, Martin Malý, David Zemánek, Radka Adlová, Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Riziko vzniku pseudoaneurysmatu po elektivní angiografi i – analýza 498 konsekutivně vyšetřených nemocných

Martin Malý, Marek Šramko, Petra Zimolová, Pavel Stanka, Petr Hájek, David Zemánek, Lucie Martinkovičová, David Tesař, Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Cardiac resynchronisation in congenital heart disease

Jan Janoušek
Kardiocentrum and Cardiovascular Research Center, Department of Cardiology, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic

Využití intravaskulárního ultrazvuku u intervencí na kmeni levé věnčité tepny

David Zemánek, Petr Hájek, Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Ischemická choroba dolních končetin: jak na to?

Diagnostický a léčebný algoritmus pro klinickou praxi

Petra Zimolová
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Komorové arytmie a náhlá srdeční smrt u hypertrofi cké kardiomyopatie

Václav Durdil
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Načasování a výběr způsobu revaskularizace při akutním koronárním syndromu bez elevací úseku ST s vícečetným postižením věnčitých tepen

Petr Hájek
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Česká republika

Plazmatický protein A spojený s těhotenstvím v patofyziologii, diagnostice a prognóze ischemické choroby srdeční

Petr Hájek1, Milan Macek2
1 Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol,
2 Ústav lékařské biologie a genetiky, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Plicnicový katetr – použít, či nepoužít?

David Alan, Jiří Vejvoda
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Není synkopa jako synkopa aneb co to je iktální asystolie

Lucie Riedlbauchová1, Hana Krijtová2, Petr Marusič2, Václav Durdil1, Jan Janoušek1,3, Josef Veselka1
1 Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol,
2 Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
3 Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Katetrizační uzávěr ductus arteriosus patens Amplatzovým duktálním okluderem nové generace u dospělé nemocné

Martin Malý, Kateřina Linhartová, Petr Hájek, Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Katetrizační implantace aortální chlopně – multimodální zobrazení

Kateřina Linhartová1, Martin Malý1, Theodor Adla2, Josef Veselka1
1 Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol,
2 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Alle Menschen werden Brüder

Všichni lidé se stanou bratry

Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Ze života společnosti

Jindřich Špinar padesátníkem

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC
II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

Pracovní skupina srdeční selhání na XVIII. výročním sjezdu ČKS 2010

Jiří Vítovec, Lenka Špinarová, Lenka Hošková, Ondřej Ludka,
za Pracovní skupinu srdeční selhání
 

Kardioběh Jiřího Tomana – ČKS 2010

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.,
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Mezinárodní konference Pulmonary Circulation pořádaná Českou kardiologickou společností pod záštitou European Society of Cardiology a European Respiratory Society

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí

Další informace

Česká kardiologická společnost udělila zlatou medaili profesora Libenského

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC,
místopředseda České kardiologické společnosti, II. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 13. května 2010 v Brně

Zápis z valné hromady ČKS konané dne 16. května 2010 v Brně