ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

07-08

Obsah

Obsah

Úvodníky | Editorials

Plicní hypertenze

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Na jedno téma | On a single topic

Plicní arteriální hypertenze

Pavel Jansa, David Ambrož, Pavel Poláček, Jana Marešová, Michael Aschermann, Aleš Linhart
Centrum pro plicní hypertenzi, 2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta ­Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Plicní hypertenze u chronické obstrukční plicní nemoci

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad

Jana Popelová, Štěpán Černý
Kardiocentrum, Oddělení kardiochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Plicní hypertenze a chronické srdeční selhání

Hikmet Al‑Hiti, Vojtěch Melenovský, Jiří Kettner, Ivan Málek, Josef Kautzner, Marek Hrnčárek
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, Praha, Česká republika

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Michael Aschermann, Pavel Jansa, David Ambrož, Pavel Poláček, Jaroslav Lindner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Infekční komplikace dlouhodobé intravenózní léčby epoprostenolem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

David Ambrož, Pavel Jansa, Jana Marešová, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Výhody kanylace arteria axillaris dextra při operacích disekcí hrudní aorty postihujících aortální oblouk

Jaroslav Gaj, Radim Brát, Martin Kolek, Tomáš Daněk, Dana Šalounová*
Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, *Katedra matematiky, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, Česká republika

Výsledky chirurgické léčby Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně

Sylvia Krupičková, Václav Chaloupecký, Tomáš Tláskal, Bohumil Hučín, Roman Gebauer, Gabriela Hrádková, Jana Popelová*, Štěpán Černý *, Tomáš Brychta**, Tomáš Minařík***, Jan Škovránek
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, *Nemocnice Na Homolce, Praha, **Fakultní nemocnice Brno, Brno, ***Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava‑Poruba, Česká republika

Levosimendan v léčbě akutního srdečního selhání – zkušenosti z kardiologické kliniky

Roman Miklík, Jiří Pařenica, Marian Felšöci, Martin Poloczek, Ondřej Toman, Jindřich Špinar, Tomáš Brychta
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Intrakoronární aplikace kmenových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu, dosavadní klinické zkušenosti a perspektiva

Hana Skalická jr., Jan Horák, Michael Aschermann, Aleš Linhart, Petr Kobylka*
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Oddělení buněčné terapie, Ústav klinické a experimentální hematologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie

Jan Vojáček, Pavel Nedbal*, Jan Dominik, Martin Tuna, Pavel Žáček, Miroslav Brtko, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiocentrum nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika

Komentář | Comment

Komentář k článku K. Riegela:

Sekundární hypertenze u prolaktinomu, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51(5):354–359.

Stránky k zamyšlení

Srdeční vadu poznat mohl a měl, nikoli však musel

Dne 16. července 2009 zemřel prim. MUDr. Jan Táborský, CSc.

Doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.,
2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, VFN Praha, tosovskyjan@seznam.cz

Z kongresů, konferencí, symposií

Z kongresů, konferencí, symposií

II. odborná konference Ošetřovatelství v kardiologii
Heart Failure 2009
Den mladých kardiologů 2009

Další informace

Osvěta je základ prevence

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
předsedkyně nadačního fondu Pro srdce Hané

Recenze

Robert Wagner: Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha, e-mail: petrasek@galen.cz a jvpetr@quick.cz

Zprávy z ČKS

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 13. května 2009 v Brně
Zápis z Valné hromady ČKS, konané dne 14. 5. 2009 v Brně
Zápis ze schůze pracovní skupiny Srdeční selhání, konané dne 11. 5. 2009

Abstrakta

Den mladých kardiologů 2009

17. 6. 2009, přednáškový sál Mendelova muzea, Brno

3. symposium pracovní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnosti

9.–10. ledna 2009, Špindlerův Mlýn