ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

04

Tiráž

Tiráž a obsah

Úvodníky/Editorials

Cor et Vasa – číslo zaměřené na kasuistická sdělení

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení/Original contributions

Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního systému FilterWire EZTM

Josef Veselka, Petra Zimolová, Pavel Stanka, Lucie Martinkovičová, Daniela Černá, Jiří Fiedler, Petr Hájek, Martin Malý, David Zemánek, Radka Adlová, David Tesař*, Aleš Tomek**, Martin Šrámek**
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika zobrazovacích metod, **Neurologická klinika, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Historie chirurgické léčby transpozice velkých arterií v dětském věku a výsledky těchto operací u nás

Předneseno na II. Navrátilově dni v Brně 6. června 2008

Bohumil Hučín, Marie Voříšková, Milan Šamánek, Václav Chaloupecký, Oleg Reich, Jan Škovránek
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Charakteristika a farmakoterapie nemocných s chronickým systolickým srdečním selháním ischemické etiologie v České republice

Jaromír Hradec, John Wikstrand*, Lubica Černáková**
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, *Wallenberg ­Laboratory for Cardiovascular Research, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Švédsko, **AstraZeneca Clinical Research Unit, Praha, Česká republika

Beneficial effect of antioxidants and polarized light on selected metabolic and echocardiographic parameters in diabetics

Patrik Palacka, Ján Murín*, Jarmila Kucharská, Iveta Waczulíková**, Katarína Dostálová***, Mária Čížová****, Štefánia Moricová***, Anna Gvozdjáková
Comenius University, Medical Faculty, Pharmacobiochemical Laboratory, 3rd Department of Medicine, *Comenius University, Medical Faculty, 1st Department of Medicine, **Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Division of Biomedical Physics, ***Angiology Outpatient Department, ****Diabetic Outpatient Department, Bratislava, Slovak Republic

Kasuistiky/Case reports

Léčba závažné plicní hypertenze sildenafilem u kandidáta transplantace srdce pro pokročilé srdeční selhání

Milada Cihlová, Hikmet Al‑Hiti, Vojtěch Melenovský, Ivan Málek, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Amyloidóza, systémové onemocnění s méně obvyklým postižením srdce

Simona Michálková, Marek Janotka, Eva Mandysová, Karel Koubek, Jan Škoda, Hana Malíková*, Lucie Šedivá, Miloš Táborský
Kardiocentrum, *Oddělení radiodiagnostiky, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Popis jedné zástavy sinu

Andrej Myjavec, Jiří Kvasnička, Aleš Havlíček, Petr Vojtíšek
Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a. s., Pardubice, Česká republika

Kombinovaná perkutánní intervence na koronárním a renálním řečišti

Michael Želízko, Martin Polák*, Martin Zatloukal*, Marcela Burgelová**
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *Interní oddělení Okresní nemocnice, Příbram, **Klinika nefrologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Pseudoaneurysma dolní stěny levé komory jako komplikace asymptomaticky proběhlého infarktu myokardu dolní stěny, kombinovaná s ischemickou mitrální insuficiencí

Radim Karlík, Martin Tesák, Ondřej Ludka, Tereza Poledníková*, Pavel Piler**, Petr Kala, Otakar Boček, Jindřich Špinar
Interní kardiologická klinika, *Klinika nemocí plicních a TBC, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

Izolovaná infekční endokarditida trojcípé chlopně s protrahovanou pleuropneumonií

Jiří Král, Eva Kábrtová, Hana Sedláková, Jan Theuer*
3. interní klinika, *Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Raritní komplikace při uzávěru defektu septa síní Amplatzovým okluderem

Martin Běhounek, Antonín Novák, Radim Špaček, Marian Bystroń, Jozef Jakabčin, Jan Dvořák*, Pavel Červinka
Kardiologická klinika, *Chirurgické oddělení, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika

Komentáře/Comments

Karotický stenting – „evidence based“ vs. realita

Komentář k práci autorů Veselka a spol.: Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního systému FilterWire EZTM, který je otištěn v tomto čísle Cor et Vasa na straně 255–259.

Michael Želízko
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Dopisy/Letters

Farmakoterapie po infarktu myokardu

Dopis ke stejnojmennému úvodníku Jiřího Vítovce a Jindřicha Špinara (Cor Vasa 2009;51(2):90–1)
Odpověď MUDr. Pavlu Jeriemu

Stránka k zamyšlení

Co všechno (ne)víme o statinech

Prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.,
Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Z kongresů, konferencí, symposií

XXXIV. angiologické dny s mezinárodní účastí

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.,
2. interní klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha, e‑mail: dkare@lf1.cuni.cz

Recenze

Jan Lukl a spolupracovníci: Fibrilace síní

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. února 2009 v Praze

Plánované výdaje ČKS na rok 2009
Udělování grantů ČKS od roku 2009

Kalendář odborných akcí

Pokyny autorům/Instructions to Authors