ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

03

Tiráž

Tiráž a obsah

Úvodníky/Editorials

Aortální stenóza

Roman Čerbák
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Původní sdělení/Original contributions

Polymorfismy genů destiček spojované s aterotrombogenezí a jejich výskyt ve zdravé české populaci středního věku

Jan Kvasnička, Jaroslava Hájková, Petra Bobčíková, Daniela Dušková*, Šárka Poletínová*, Veronika Kieferová*, Zuzana Zenáhlíková, Ladislav Pecen
Trombotické centrum, *Fakultní transfuzní oddělení, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Sledování pacientů po uzávěru foramen ovale patens Amplatzovým okluderem

Miroslav Hudec, Jaroslav Januška, Jiří Kopecký*, Miloslav Dorda, Libor Škňouřil, Marian Branny
Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, *Interní oddělení, Šumperská nemocnice a. s., Šumperk, Česká republika

Genové polymorfismy pro syntázu oxidu dusnatého dárce a koronární nemoc srdečního štěpu

Miroslav Kocík*,**, Jaroslav Hubáček***, Ivan Málek**, Bronislav Janek**, Michael Želízko**, Antonij Slavčev****, Libor Kolesár****, Věra Lánská*****, Jan Pirk******
*4. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, **Klinika kardiologie, ***Centrum experimentální medicíny, ****Oddělení imunologie, *****Oddělení statistiky, ******Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledové články/Reviews

Aortální stenóza a výsledky studie SEAS – má smysl hypolipidemická léčba pacientů s aortální stenózou?

Kateřina Linhartová*,**, Roman Čerbák***, Gabriela Štěrbáková****
*Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole, **II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ***Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ****I. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Kasuistiky/Case reports

Parciální poinfarktová ruptura stěny levé komory

Andreas Krüger, Petr Ošťádal, Štěpán Černý*, Pavel Štursa**, Miloš Táborský
Kardiologické oddělení, *Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, **Radiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Velmi pozdní trombóza lékem potaženého stentu. Přínos optické koherentní tomografie při hodnocení epitelizace

Radim Špaček, Pavel Červinka, Martin Kvašňák, Marian Bystroń
Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice a Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

Pozdní protézová endokarditida

Jiří Král, Vilém Rohn*
3. interní klinika, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Koronární spasmy

Jan Bělohlávek, Jan Horák, Jiří Humhal, Jiří Kettner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Komentáře/Comments

Ivabradin, srdeční frekvence a kardiovaskulární riziko. Komentář ke studii BEAUTIFUL

Tomáš Štulc
3. interní klinika, Centrum preventivní kardiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Eubiotika neboli „dobrožilství“ jako paradigma preventivní kardiologie

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.

Doporučení pro ...

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Vypracované pracovní skupinou dětské kardiologie

Milan Šamánek, Zuzana Urbanová*, Oleg Reich, Ivana Rušavá**, Jan Škovránek, Petr Tax
Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Motole, *Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Privátní ambulance dětské kardiologie, Plzeň, Česká republika

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

 

Ze života společnosti

Devadesát let prof. MUDr. V. Ganze

MUDr. Pavel Jerie, Leimenstrasse 49
4153 Reinach, Švýcarsko

Prof. emer. MUDr. Karel Škarvan, FMH,
Department Anästhesie, Universitätsspital Basel, Švýcarsko

Z kongresů, konferencí, symposií

II. edukačně‑odborná konference pracovní skupiny Ošetřovatelství České kardiologické společnosti

MUDr. Jiří Leso,
předseda pracovní skupiny Ošetřovatelství ČKS

Recenze

J. Bogaert, S. Dymarkowski, A. M. Taylor (editors): Clinical Cardiac MRI

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha,

Další informace

Nedostatek vitaminu D. Důležitý, častý a snadno léčitelný faktor?

Pavel Jerie

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 27. ledna 2009 v Brně

Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny Intervenční kardiologie, která se konala dne 18. 11. 2008 v Brně

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí