ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

01

Tiráž

Tiráž

Úvodníky/Editorials

Padesát let časopisu Cor et Vasa

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Česká kardiologická společnost v roce 2009

Deset důvodů, proč se kardiolog musí zajímat o CT vyšetření srdce

Josef Veselka, Theodor Adla*
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
*Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Děkujeme recenzentům

Redakční rada děkuje všem uvedeným spolupracovníkům, kteří se v roce 2008 podíleli na posuzování rukopisů zaslaných do Cor et Vasa

Původní sdělení/Original contributions

Effect of secondary prevention on all-cause mortality in Czech survivors of myocardial infarction: a population-based study

Jan Pitha, Ivana Podrapska*, Philip H. Frost**, Rudolf Poledne, Zdenek Valenta***, Richard J. Havel**
Laboratory for Atherosclerosis Research, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, *Department of Diabetology, Litomerice District Hospital, Litomerice, Czech Republic, **Cardiovascular Research Institute and Department of Medicine, University of California San Francisco, USA, ***Department of Medical Informatics, Institute of Computer Science AS CR, Prague, Czech Republic

Korekce Ebsteinovy anomálie u dospělých pacientů

Roman Gebauer*, Štěpán Černý, Petr Pavel, Bohumil Hučín*, Jana Popelová, Pavel Jehlička, Jan Škovránek*
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, *Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Přehledové články/Reviews

Úskalí echokardiografického hodnocení asynchronie kontrakce levé komory ve vztahu k léčbě biventrikulární stimulací

Jaroslav Meluzín, Miroslav Novák, Jolana Lipoldová, Eva Ozábalová
I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Zánětlivá kardiomyopatie: aktuální pohled na diagnostiku a léčbu

Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Stanislav Šimek, Ivana Vítková*, Jana Schramlová**, Dagmar Hulínská**, Viktor Aster***, Gabriela Dostálová, Sudheera Magage, Michael Aschermann, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav patologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, **Státní zdravotní ústav, ***III. klinika infekčních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Na Bulovce a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stratifikace rizika náhlé smrti u hypertrofické kardiomyopatie

Stanislava Homolová, David Zemánek, Josef Veselka
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Failure of therapy or resistance to antiplatelet drugs?

Hana Ševčíková, Jan Vojáček, Radek Pudil, Josef Šťásek, Josef Bis, Róbert Ševčík, Jaroslav Malý*, Petr Dulíček*, Miroslav Pecka*, Ilona Fátorová*
Department of Internal Medicine I, *Department of Internal Medicine II – Clinical Hematology, University Hospital Hradec Králové and Charles University in Prague, Medical Faculty in Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic

Kasuistiky/Case reports

Sledování dynamiky B-natriuretického peptidu může zásadně ovlivnit volbu léčebného postupu u pacienta se srdečním selháním

Ivan Málek, Markéta Hegarová, Petr Lupínek, Jaroslav Tintěra*
Klinika kardiologie, *Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Myslíte na plicní arteriální hypertenzi u pacientů ve vyšším věku?

Blanka Kočišková, Yvona Kotroušová*, Pavel Jansa**
Interní ambulance, Blatná, *Ambulance praktického lékaře, Blatná, **II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

I kriticky nemocný má právo na spojení s okolním světem

Jan Bělohlávek, Ilona Lálová, Vratislav Mrázek, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Ad multos annos!

Doporučení pro ...

Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Miroslav Vítovec, Václav Pecháček*
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, *Soukromá angiologická ambulance, Brno, Česká republika

Ze života společnosti

Profesor MUDr. Jan Navrátil, DrSc., doctor honoris causa

Další informace

Snížení srdeční frekvence při beta-blokádě a kardioprotekce u hypertoniků

Pavel Jerie

Z kongresů, konferencí, symposií

Acute Cardiac Care 2008

MUDr. Aleš Tomášek
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Recenze

Jiří Pokorný: Odkaz Josefa Hlávky

František Koukolík: Před úsvitem, po ránu
Štěpán Svačina: Hypertenze při obezitě a diabetu

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Abstrakta

11. symposium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS

26.–27. února 2009, Aula Univerzity Pardubice

Pokyny/Instructions

Pokyny autorům/Instructions to Authors

Předplatné