ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

11

Tiráž

Tiráž

Úvodníky/Editorials

Akutní koronární syndromy bez elevací úseků ST

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

What is best for my patient

Jean Marco
Chairman of EuroPCR

Přehledové články/Reviews

Patofyziologie akutního infarktu myokardu bez elevací úseku ST a specifika léčby v České republice*

Petr Kala, Martin Poloczek
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Intervenční léčba nemocných s akutním koronárním syndromem ve vysokém věku*

Petr Kala, Petr Widimský*
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
*III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Úskalí diagnostiky a léčby akutního infarktu myokardu bez elevací ST – poznatky z českého symposia na EuroPCR 2008

Petr Kala
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Spontánní disekce koronárních tepen

Michael Želízko, Marek Hrnčárek, Bronislav Janek, Vladimír Karmazín, Vladimír Pořízka
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Kazuistiky/Case reports

Netradiční léčba stenózy kmene levé věnčité tepny, prezentující se jako NSTEMI, u nemocné v pokročilém věku a s těžkými kalcifikacemi věnčitých tepen

Pavel Červinka
Klinika kardiologie, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice, o. z., a Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Akutní infarkt myokardu u nemocných po aortokoronárním bypassu*

Ota Hlinomaz, Ladislav Groch
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

Akutní koronární syndrom v důsledku spontánní koronární disekce

Acute coronary syndrome due to spontaneous coronary artery dissection

Josef Bis, Pavel Polanský*, Josef Šťásek, Jaroslav Dušek, Jan Vojáček, Miroslav Brtko*
I. interní klinika, *Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Zamyšlení nad odkazem našich učitelů

Centrum výzkumu chorob srdce a cév,
Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Z vědeckých akcí

Workshop o chirurgické revaskularizaci myokardu bez mimotělního oběhu

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Ze života společnosti

K 70. narozeninám prof. MUDr. Bořivoje Semráda, CSc. (7. 11. 1938)

Václav Chaloupka

Recenze

Otto Lang, Milan Kamínek, Helena Trojanová: Nukleární kardiologie

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Kalendář odborných akcí

11. symposium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

Úskalí v diagnostice a léčbě srdečních vad
26.–27. února 2009, Pardubice

Abstrakta

III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP

14. Hejhalův den
6.–7. listopad 2008, Brno