ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Tepenné revaskularizace myokardu

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kombinovaná katetrizační intervence na kmeni levé věnčité tepny a levé vnitřní karotické tepně

Kardiovaskulární centrum pro dospělé - Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Viabilita myokardu stanovená pozitronovou emisní tomografií (PET) za 1-3 měsíce po přímé koronární intervenci (PCI) Pilotní studie

Kardiologické oddělení, *Oddělení nukleární medicíny a PET-centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Myocardial viability determined by positron emission tomography (PET) at 1-3 months after primary coronary intervention (PCI). A pilot study.
Niederle P, Bělohlávek O*, Formánek P, Mandysová E
Department of Cardiology, *Department of Nuclear Medicine and PET Center, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic

Naše zkušenosti s rehabilitací pacientů po operaci chlopenní srdeční vady*

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, *Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Our experience with rehabilitation of patients undergoing surgery for heart valve disease
Nehyba S, Chaloupka V, Čerbák R*, Chaloupková Š
Department of Internal Medicine and Cardiology, Brno-Bohunice Teaching Hospital, *Cardiovascular and Transplant Surgery Center, Brno, Czech Republic

První vlastní zkušenosti se stanovením glykogenfosforylázy BB v diagnostice akutního koronárního syndromu

*Oddělení laboratorní medicíny a interní oddělení, Nemocnice Šternberk p. o., **Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, ***I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Our initial experience with glycogen phosphorylase BB measurement in the diagnosis of acute coronary syndrome
Stejskal D*,**, Lačňák B*, Sovová E***
*Department of Laboratory Medicine and Department of Internal Medicine, Šternberk Hospital, Šternberk, **Institute of Medical Chemistry and Biochemistry, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, ***Ist Department of Internal Medicine University Hospital, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Inhibitor reninu - aliskiren. Nová látka blokující renin-angiotenzinový systém. Splní naše naděje?

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Subkatetra kardiologie IPVZ, Praha, Česká republika

The new renin inhibitor aliskiren. The new drug blocking renin-angiotensin system. Will it meet the expectations?
Widimský J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Division of Cardiology, Postgraduate Medical School, Prague, Czech Republic

Syndrom dlouhého intervalu QT*

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

The long QT syndrome
Novotný T
Department of Internal Medicine and Cardiology, Brno University Hospital, Brno, Czech Republic

Zánětlivá kardiomyopatie na podkladě borreliové infekce, bez systémové sérologické odezvy*

II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Národní referenční laboratoř pro Lymeskou borreliózu, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

Inflammatory cardiomyopathy secondary to borrelia infection, without a systemic serologic response
Kuchynka P, Paleček T, Šimek S, Hulínská D*, Magage S, Dostálová G, Havránek Š, Linhart A 
Division of Cardiology and Angiology, Department of Internal Medicine II, General University Hospital and Charles University School of Medicine 1, *National Lyme Disease Reference Laboratory, State Health Institute, Prague, Czech Republic

Infekční endokarditis mitrální chlopně po poranění domácím zvířetem

Interní oddělení, Nemocnice Znojmo, Znojmo, Česká republika

Infectious endocarditis of the mitral valve following injury by a pet
Dokoupilová B
Department of Internal Medicine, Znojmo Hospital, Znojmo, Czech Republic

Nemocný s koronarograficky hraničním nálezem na proximálním RIA. Praktické využití intravaskulárního ultrazvuku k upřesnění významnosti stenózy a stanovení vhodného terapeutického postupu

Kardiocentrum, Oddělení kardiologie, *Oddělení kardiochirurgie, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, Česká republika

A patient with a borderline coronary angiographic finding on the proximal LAD. Practical application of intravascular ultrasound to specify the relevance of stenosis and to identify the optimal therapeutic procedure
Janovský V, Januška J, Branny M, Branny P*
Heart Center, Department of Cardiology, *Department of Cardiac Surgery, Podlesí Hospital a. s., Třinec, Czech Republic

Zamyšlení nad postgraduální vědeckou výchovou lékařů

Centrum výzkumu chorob a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 12. září 2007 v Brně

Zápis ze schůze výboru pracovní skupiny Srdeční selhání, konané 21. 9. 2007 v Olomouci

Domácí akce