ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Jak léčit pacienty s aortální stenózou?* „2b or not 2b, that is the question“

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum dospělých, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Perkutánní katetrizační uzávěr persistujícího ductus arteriosus Botalli pomocí Amplatzova okluderu u staršího pacienta

Kardiologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, *Interní oddělení, Nemocnice Teplice, Teplice, **Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika Adresa: MUDr. Jozef Jakabčin, Kardiologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Sociální péče 12A, 413 01 Ústí nad Labem, Česká republika, e-mail: jozef.jakabcin@mnul.cz

Jak se v ČR mění klinický obraz a léčba stabilní anginy pectoris

III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Servier, s. r. o., Praha, Česká republika Hradec J, Sachová M* (III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Servier, s. r. o., Praha, Česká republika). Jak se v ČR mění klinický obraz a léčba stabilní anginy pectoris. Cor Vasa 2007;49(9):293–301.

The changing patterns of clinical features and treatment of stable angina in the Czech Republic
Hradec J, Sachová M* (Department of Medicine III, General Teaching Hospital and Charles University School of Medicine 1, *Servier Ltd., Prague, Czech Republic).
Adresa: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC, III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, U nemocnice 1, 128 08 Praha 2, Česká republika, e-mail: jhradec@vfn.cz

Možnosti využití vyšetření funkčních změn primární hemostázy analyzátorem PFA-100 a modifikovaným vyšetřením agregace trombocytů v racionalizaci léčby nemocných s familiární hypercholesterolemií léčených mimotělní eliminací LDL-cholesterolu*

II. interní klinika, Oddělení hematologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika *Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. 8505-3.

Potential uses of assessment of functional changes in primary hemostasis by the PFA-100 analyzer and modified assessment of platelet aggregation in rationalizing management of patients with familiar hypercholesterolemia treated by extracorporeal LDL-cholesterol elimination
Blažek M, Bláha M, Malý J, Bláha V, Cermanová M, Mašín V, Pecka M, Slováček L
Department of Internal Medicine II, Division of Hematology, Hradec Králové University Hospital and Charles University in Prague – Medical School at Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic

Subakutní ruptura volné stěny levé komory u nemocného s non-STEMI inferolaterálně, prezentující se kardiogenním šokem a kritickou končetinovou ischemií

II. interní klinika kardiologie a angiologie, *II. chirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Subacute rupture of the free left ventricular wall in a patient with inferolateral non-STEMI presenting by cardiogenic shock and critical limb ischemia.
Dytrych V, Bělohlávek J, Lindner J*, Gruss T*, Škulec R, Kovárník T, Horák J, Poláček P, Linhart A, Aschermann M
Department of Medicine II, Division of Cardiology and Angiology, *Department of Surgery II, General University Hospital and Charles University School of Medicine 1, Prague, Czech Republic

Tako-tsubo kardiomyopatie jako součást diferenciální diagnostiky přechodné dysfunkce levé komory

Interní oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí a. s., Valašské Meziříčí, *I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Takotsubo cardiomyopathy as an option in the differential diagnosis in transient left ventricular dysfunction
Zajíček P, Wiesner R, Prodělal P, Richter M*
Department of Medicine, Valašské Meziříčí Hospital, a. s., Valašské Meziříčí, *Department of Medicine I, Olomouc University Hospital and Palacky University School of Medicine, Olomouc, Czech Republic

Bradiny – nový přístup k léčbě ischemie myokardu

Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Bradines – a novel approach to the management of myocardial ischemia
Bultas J
Institute of Pharmacology, Charles University School of Medicine 3, Prague, Czech Republic

Genetika v kardiologii. Část IV. Polygenně podmíněné kardiovaskulární nemoci; možnosti genové terapie v kardiologii

Genprogress s. r. o. Brno, Centrum prenatální diagnostiky s. r. o, *I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Genetics in cardiology. Part IV. Polygenic cardiovascular disease. Potential for gene therapy in cardiology
Grochová I, Groch L*
Genprogress Ltd., Brno, Prenatal Diagnosis Center Ltd., *Department of Internal Medicine-Cardiac Angiology I, St Ann Teaching Hospital, Brno, Czech Republic

Angina pectoris – diagnostika a léčba

Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Brno, Česká republika

Angina, its diagnosis and treatment.
Chaloupka V 
Department of Internal Medicine, Cardiology and Angiology, Brno-Bohunice Teaching Hospital, Brno, Czech Republic

Už jste potkali Tako-tsubo?

K životnímu jubileu doc. MUDr. Václava Chaloupky, CSc.

Projekt Zdravá restaurace, aneb praktické naplnění doporučených postupů

Nadační fond Pro srdce Hané, I. interní klinika, FN Olomouc, Olomouc

John Camm, Thomas F. Lüscher, Patrick W. Serruys, eds. ESC Textbook of Cardiovascular Medicine

I. interní-kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny a LF MU, Brno

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 26. června 2007 v Praze

Echodny 2007, 20.-22. 9. 2007, Olomouc