ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Úvod

České vydání
Cor et Vasa, časopis České kardiologické společnosti a České spo­­lečnosti kardiovaskulární chirurgie, od roku 2012 vychází šest­krát ročně a pokrývá všechny aspekty kardiologie, angiologie, kardiovaskulární chirurgie, kardiovaskulárního zobrazování, pediatrické kardiologie, hyper­tenze, kardiovaskulární prevence a některé z aspektů intervenční radiologie. Obsahuje úvodníky, původní sdělení, přehledové články i krátká sdělení z klinické a experimentální kardiologie. Počínaje rokem 2012 jsou v Cor et Vasa publikovány také souhrny (5 000 slov) z doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, připravené předními českými odborníky.

Příloha Cor et Vasa Kardio přináší recenze knih, abstrakta z vy­braných kongresů, zprávy z kongresů a konferencí, voleb a diskusí, polemiky, komentáře, informace z České kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární chirurgie a Evropské kardiologické společnosti i aktuální mezinárodní zprávy a témata.

Časopis vychází ve dvou verzích se stejným obsahem: online verze Cor et Vasa je pouze v anglickém jazyce. Tištěná verze je až na články od zahraničních autorů celá v češtině (rukopisy z anglické verze jsou překládány do češtiny autory či smluvními překladateli) a na rozdíl od online verze obsahuje přílohu Kardio. Česká verze je dostupná v plném rozsahu také na webu ČKS.

Příspěvky do vědecké části v angličtině zpracované podle pokynů ­autorům zasílejte prosím prostřednictvím http://actavia.e-coretvasa.cz/. Chcete-li nechat článek přeložit do angličtiny, pošlete ho do redakce. Překlad do angličtiny bude vyhotoven na náklady autora na rozdíl od zpětného překladu do češtiny,  který hradí ČKS. Příspěvky do Kardia v češtině, slovenštině, případně v angličtině prosím zasílejte na adresu vedoucího redaktora nebo odpovědné redaktorky.  

Žádný z materiálů publikovaných v časopise Cor et Vasa nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Po­ři­zovat a rozesílat kopie obsahu tohoto časopisu nebo jeho částí je oprávněna pouze redakce.

Vydavatel neodpovídá za údaje a názory uvedené autory v jednotlivých příspěvcích ani za faktickou a jazykovou stránku inzercí.

Adresa pro korespondenci s vedoucím redaktorem časopisu Cor et Vasa
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (vedoucí redaktor)
II. interní klinika kardiologie a angiologie,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika
E-mail: mascher@vfn.cz

Upozornění

Archiv všech abstrakt od roku 2000 je k dispozici všem členům ČKS po přihlášení. Přihlašovací údaje jsou shodné s těmi, které má každý člen v registračním on-line systému ČKS. 

Cor et Vasa Case Reports